Imenovani službenici

Povjerenica za etiku
Etičkim kodeksom državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12) utvrđuju se pravila ponašanja državnih službenika i etička načela na temelju kojih postupaju državni službenici prilikom obavljanja službene dužnosti.
 
Ukoliko građani, pravne osobe ili državni službenici smatraju da je ponašanje pojedinog državnog službenika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje protivno odredbama Etičkog kodeksa mogu se obratiti povjerenici za etiku ovoga Ureda.
 
Zadaća povjerenice je da prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
 
Prijava odnosno pritužba na rad državnog službenika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte na sjedeći kontakt: 
 
 
Povjerenica za etiku:
 
Valentina Buljubašić
Adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6172-766
e-pošta: valentina.buljubasic@sduosz.hr
 
Dokumenti:
Odluka kojom se imenuje povjerenica za etiku
Koordinacija za ravnopravnost spolova
Koordinatorica za ravnopravnost spolova u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje imenovana je temeljem članka 27. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17).
 
Zadaća koordinatorice je da koordinira provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova te da surađuje s Uredom za ravnopravnost spolova. Koordinatorica za ravnopravnost spolova priprema također izvješća o provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova koja tijela državne uprave dostavljaju Uredu svake dvije godine.
 
Koordinatorica za ravnopravnost spolova:
 
Lucija Maleta
Adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4695 709
e-pošta: lucija.maleta@sduosz.hr


Zamjenica koordinatorica za ravnopravnost spolova:
 
Petra Premuš
Tel: (01) 6172-650
e-pošta: petra.premus@sduosz.hr

 
Dokumenti:
Odluka o imenovanju koordinatora za ravnopravnost spolova
Osoba zadužena za nepravilnosti
Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje imenovana je od strane čelnika Središnjeg državnog ureda na temelju članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ("Narodne novine" broj 17/19).

Povjerljiva osoba dužna je:
 
  • zaprimiti prijavu nepravilnosti,
  • ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave,
  • bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti,
  • prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem,
  • obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva,
  • pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka iz stavka 1. ovoga članka odmah nakon njegova završetka,
  • pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi,
  • čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
  • svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smije zlouporabiti svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti

Prijavitelj nepravilnosti prijavu može podnijeti imenovanoj osobi, pisanim putem na adresu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje: Savska cesta 28, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu tomica.cavlek@sduosz.hr ili izjaviti usmeno na zapisnik.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti:
 
Tomica Čavlek
Adresa: Savska Cesta 28, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4695-754
E-mail: tomica.cavlek@sduosz.hr
 
Osoba zadužena za zaštitu podataka
Službenik za zaštitu osobnih podataka Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje imenovan je od strane čelnika Središnjeg državnog ureda na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i članka 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.).
Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:
·         informira i savjetuje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679  te drugim odredbama Unije i  Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
·         prati poštovanje Uredbe (EU) 2016/679  te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
·         pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
·         surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
·         djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, prema potrebi, o svim drugim pitanjima.

Službenik za zaštitu osobnih podataka ima obvezu tajnosti ili povjerljivosti glede obavljanja svojih zadaća, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.
 
Službenika za zaštitu podataka: 
 
Bernarda Tolić Alilov
Adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6172- 503,
E-mail: bernarda.tolic-alilov@sduosz.hr
 
 
Dokumenti:
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka
Politika zaštite osobnih podataka
Politike privatnosti
Povjerljiva savjetnica
Prema odredbi članka 74. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike državni službenik i namještenik se u slučaju neželjenog ponašanja iz odredbi članaka 72. i 73. tog ugovora može obratiti nadređenom državnom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku). Prema odredbi stavka 2. navedenog članka Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike ovlaštenu osobu iz stavka 1. tog članka imenuje čelnik državnog tijela na razini državnog tijela s više od 20 zaposlenih, odnosno na razini dislocirane ustrojstvene jedinice državnog tijela koja ima više od 20 zaposlenih

Sukladno odredbi članka 76. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, povjerljivi savjetnik je dužan, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja. ako utvrdi da ono postoji.
Prema odredbi članka 77. stavka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike povjerljivi savjetnik je dužan do 31. siječnja tekuće godine izvijestiti Zajedničku komisiju za tumačenje odredbi i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike o broju i naravi (težini) zaprimljenih pritužbi u prethodnoj godini u državnom tijelu u kojem je imenovan na obrascu koji je sastavni dio Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.


Vesna Ivanović
Adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb
Tel: (01) 4695 - 758
Fax: 6184 707
e-mail: vesna.ivanovic@sduosz.hr 

Odluka o imenovanju povjerljive savjetnice