Najam stambenih jedinica u državnom vlasništvu

Najam stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje uređen je Pravilnikom o najmu stambenih jedinica („Narodne novine“, br. 25/19).
Navedenim Pravilnikom propisuje se način sklapanja i sadržaj ugovora o najmu stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske koje su u nadležnosti upravljanja i raspolaganja Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Njime se detaljnije razrađuju visina najamnine, obveze najmodavca i najmoprimca, prestanak ugovora o najmu. Nadalje, pravilnikom se uređuje se način kontrole korištenja stambenih jedinica danih u najam, kontrola naplate najamnine te zamjena stambenih jedinica u državnom vlasništvu.

U odnosu na zamjenu stambenih jedinica u državnom vlasništvu, Središnji državni ured za obnovu i stambeno može izvršiti zamjenu stambene jedinice dane u najam na zahtjev najmoprimca ili po službenoj dužnosti ako raspolaže odgovarajućom stambenom jedinicom, a na prijedlog Povjerenstva.
Navedeno Povjerenstvo utvrđuje posebne okolnosti vezane uz stambene jedinice i korisnike, utvrđivanje stvarne površine u stambenom prostoru za koju se plaća najam, privremeno preseljenje korisnika u drugu stambenu jedinicu uslijed razloga koji su posljedica više sile, pravomoćnih sudskih presuda u slučajevima utvrđivanja titulara vlasništva na stambenim jedinicama dodijeljenim korisnicima u postupku stambenog zbrinjavanja, oštećenja na stambenoj jedinici te zahtjeva drugih tijela državne uprave za uklanjanjem stambene jedinice zbog općih interesa utvrđenih temeljem zakona (rušenje useljene stambene jedinice zbog izgradnje ceste, groblja, infrastrukturnih objekata) i drugih razloga.
 
Povjerenstvo se sastoji od četiri stalna i jednog promjenjivog člana – rukovodećeg službenika službe – regionalnog ureda prema mjestu nadležnosti, čija nazočnost je obvezna pri rješavanju predmeta s područja nadležnosti ustrojstvene jedinice kojom upravlja. Obvezni član Povjerenstva je rukovodeći službenik iz ustrojstvene jedinice za gospodarenje i upravljanje nekretninama.
 
Predsjednika, članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda iz reda državnih službenika Središnjeg državnog ureda, odgovarajuće struke.