Djelokrug

Hrvatski sabor na sjednici 22. srpnja 2020. godine, donio je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (“Narodne novine“, broj 85/20) kojim se ustrojavaju tijela državne uprave te se utvrđuje njihov djelokrug.

Djelokrug Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje propisan je u članku 24. Zakona.  
Unutarnje ustrojstvo
Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (NN 97/20) uređeno je unutarnje ustrojstvo Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, način upravljanja i okvirni broj državnih službenika i namještenika u pojedinim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, radno i uredovno vrijeme, kao i druga pitanja koja su od osobite važnosti za rad državnog ureda. 

U nastavku možete vidjeti skraćeni opis djelokruga rada ustrojstvenih jedinica s imenima dužnosnika, rukovodećih državnih službenika, odnosno voditelja ustrojstvenih jedinica na svim razinama. Kontakti navedenih osoba nalaze se u rubrici kontakti.    


KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA

U Kabinetu državnog tajnika obavljaju se stručni, administrativni, organizacijski, koordinacijski i protokolarni poslovi za potrebe državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka i protokolarnih poslova. Izvršavaju se poslovi javnog informiranja te poslovi koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Središnjeg državnog ureda, zatim poslovi praćenja i analize rezultata rada u realizaciji godišnjih planova rada, strateškog plana, godišnjih planova stambenog zbrinjavanja i drugih planova i programa ustrojenih radi ostvarivanja poslovnih ciljeva i misije Središnjeg državnog ureda. Obavlja se komuniciranje s radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora te s drugim tijelima državne uprave; suradnja s uredima Vlade Republike Hrvatske, službama, udrugama i nevladinim organizacijama. Obavlja se koordinacija poslova međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave, poslovi vezani uz provedbu zakona koji uređuje područje pristupa informacijama te koordinacija poslova međunarodne suradnje iz djelokruga Središnjeg državnog ureda.
 

Zamjenica državnog tajnika: Tatjana Vukobratović Spasojević, dipl. iur.

Tajnica Kabineta državnog tajnika: Tanja Dasović, struč. spec. comm.

Glasnogovornica: Bernarda Tolić Alilov, akademski produkt dizajner

 

 
GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo obavlja poslove koji se odnose na koordiniranje planiranja izrade propisa iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, stručni je nositelj normativnih aktivnosti i obavlja poslove procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu. Sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa u okviru svojeg djelokruga, koordinira poslove koji se odnose na davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave. Definira poslovne procese iz svoga djelokruga i provodi unutarnje kontrole; utvrđuje rizike iz područja djelokruga; za procese iz djelokruga izrađuje pisane interne procedure, upute, smjernice i tumačenja postupanja. Sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Donosi opće akte iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, surađuje i koordinira aktivnosti sa stručnim službama Vlade Republike Hrvatske, kao i tijelima državne uprave u poslovima iz svoga djelokruga. Provodi sve kadrovske postupke vezane za državne službenike i namještenike. Sudjeluje u izradi i izvršenju godišnjeg plana rada iz svoga djelokruga i strateškog plana. Vodi administrativne poslove i evidenciju službenih putovanja. Koordinira izradu plana i obavlja postupak nabave roba, radova i usluga za potrebe Središnjeg državnog ureda te investicijskog i tekućeg održavanja objekata. Obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove, stručne informatičke poslove organizacije, koordinacije i uspostavljanja jedinstvenog informacijskog sustava ustrojstvenih jedinica Središnjeg državnog ureda. Obavlja poslove održavanja i razvoja te pomoćne i tehničke poslove, osigurava i obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge stručne i administrativne poslove vezane uz postupanje s dokumentacijom i pismenima u Središnjem državnom uredu. Pruža administrativno-tehničku potporu radu svim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda u obavljanju i koordinaciji svih uredskih poslova.
Glavna tajnica: Brankica Alujević Grgas, dipl. iur.
U Glavnom tajništvu, ustrojene su:
 • Služba za normativne akte, ljudske potencijale i uredsko poslovanje,
            voditeljica Službe Marijana Bunčić, mag. iur.
            Odjel za normativne akte i ljudske potencijale, radno mjesto nije popunjeno
            Odjel za uredsko poslovanje i opće poslove, voditeljica Odjela Maja Čunčić, mag. polit.
 • Služba za javnu nabavu
            voditeljica Službe Marijana Šperanda, dipl. oec.
 • Služba za financijsko-materijalne poslove
            voditeljica Službe Nina Bakić, dipl. oec.
            Odjel za planiranje i upravljanje proračunom, voditeljica Daliborka Dakić Korač, dipl. oec.
            Odjel za financije, knjigovodstvene poslove i evidenciju, voditeljica Silva Mirosavljević, dipl. oec.
 • Služba za informatičke poslove
            voditeljica Službe, Jelena Folnović, mag. iur.
 
 
SEKTOR ZA PRIPREMU I PLANIRANJE PROGRAMA OBNOVE I STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Sektor za pripremu i planiranje programa obnove i stambenog zbrinjavanja obavlja stručne poslove koji se odnose na organizaciju i provođenje poslova pripreme, planiranja i praćenja provedbe operativnih programa obnove i stambenog zbrinjavanja, sukladno utvrđenim pravima i raspoloživim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske po aktivnostima i namjenama. Sukladno posebnim propisima, organizira i provodi zaprimanje, pregled, upis, kontrolu, informatičku obradu i evidenciju svih izdanih suglasnosti i rješenja o utvrđivanju prava po svim modelima stambenog zbrinjavanja, rješenja iz programa obnove kao i sve izmjene i dopune po rješenjima i suglasnostima, analitički ih razvrstava po operativnim programima i dostavlja nadležnim ustrojstvenim jedinicama za provedbu. Surađuje sa županijama u dijelu koji se odnosi na dinamiku postupaka utvrđivanja prava u I. stupnju. Predlaže i izrađuje godišnje planove rada, inicijalni plan stambenog zbrinjavanja i godišnji plan stambenog zbrinjavanja. Obavlja i koordinira poslove strateškog planiranja propisane propisom kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, surađuje s tijelima državne uprave nadležnim za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i odgovara za pravodobni unos podataka o aktima strateškog planiranja i unos projekata u Registar projekata, podnosi izvješća sukladno propisu kojim se uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. Sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela za podatke iz svojeg djelokruga, odgovara na upite, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela. Vodi sve potrebne evidencije i očevidnike vezane za pripremu i provedbu programa obnove i stambenog zbrinjavanja.
Načelnica Sektora: Jasminka Grbac Franić, mag.akt.soc.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za dokumentaciju i evidenciju, voditeljica Službe Marina Trošelj, mag. soc. croat.
 • Služba za planiranje i pripremu programa i projekata, voditeljica Službe Snježana Nemec, dipl. oec.SEKTOR ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA OBNOVE I STAMBENOG ZBRINJAVANJA

Sektor za provedbu programa i projekata obnove i stambenog zbrinjavanja obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na organizaciju, koordinaciju, provedbu, praćenje i nadzor provedbe provedbenih programa popravka i obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica i programa i projekata stambenog zbrinjavanja sanacijom i izgradnjom stambenih jedinica u državnom vlasništvu, darovanjem građevnog materijala za popravak ili izgradnju stambenih jedinica, organiziranom ugradnjom građevnog materijala, kao i drugih važećih modela stambenog zbrinjavanja obitelji korisnika prava i ostalih ciljanih skupina korisnika. Provodi operativne postupke međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave, obavlja poslove organizacije, provedbe i nadzora provedbe aktivnosti operativnih programa, strategija, zaključaka i odluka Vlade Republike Hrvatske iz nadležnosti kao i u situacijama izvanrednog stambenog zbrinjavanja. Surađuje s domaćim i stranim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama u vezi s programom obnove i stambenog zbrinjavanja, obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i provođenje propisa o obnovi, stambenom zbrinjavanju i Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu dodjelom građevnog materijala. Organizira i provodi kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova i ugradnje darovanog građevnog materijala kao i kontrolu namjenskog utroška sredstava sufinanciranja u aktivnosti kapitalnih potpora jedinicama lokalne samouprave i Programu pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, uključivo i kontrolu na licu mjesta, prati izvršavanje ugovornih obveza angažiranih gospodarskih subjekata te u slučaju neizvršavanja obveza inicira pokretanje naplate jamstava a uz potrebnu dokumentaciju i dokaze u slučajevima potrebe inicira prema nadležnom sektoru pokretanje tužbi; izrađuje prijedloge isplate novčanih potpora i isplate po posebnim pravima. Izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela, odgovara na upite, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela, vodi sve potrebne evidencije i očevidnike vezane za pripremu i provedbu programa obnove i stambenog zbrinjavanja.
Načelnik Sektora: Marko Brajko, dipl. oec.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za obnovu i izgradnju stambenih jedinica, voditelj Službe Tomica Čavlek, mag. ing. aedif.
-Odjel za obnovu stambenih jedinica, voditeljica Odjela Slavica Ćosić, mag. ing. aedif.
-Odjel za sanaciju i izgradnju stambenih jedinica u državnom vlasništvu, v. d. voditeljica Odjela Ksenija Kovačić, mag. ing. aedif.
 • Služba za provedbu programa i projekata stambenog zbrinjavanja, voditelj Službe Zvonko Balja, mag. ing. aedif.
-Odjel za darovanje građevinskog materijala, voditeljica Odjela Katica Krasić, mag. ing. traff.
-Odjel za kontrolu i ostale programe pomoći, voditelj Odjela Gojko Brzica, mag. polit. 


 
SEKTOR ZA UPRAVNO-PRAVNE POSLOVE

Sektor za upravno-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju u postupcima utvrđivanja prava na obnovu, prava na stambeno zbrinjavanje, te statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika po posebnim propisima, u postupcima naknade štete nastale uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija sukladno posebnom propisu. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom županija u području obnove i stambenog zbrinjavanja te statusnih prava, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu prijedloga odgovora na tužbe i odgovora na žalbe podnesene upravnim sudovima te druge poslove koji se odnose na zastupanje Središnjeg državnog ureda u upravnim sporovima. Vodi postupak utvrđivanja prava na dodjelu građevnog materijala vezan uz Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu dodjelom građevnog materijala, a sukladno osiguranim sredstvima. Postupa u primjeni izvanrednih pravnih lijekova. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje propisa o statusnim pravima prognanika, povratnika i izbjeglica, surađuje s domaćim i stranim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama u pitanjima iz svoga djelokruga, obavlja upravne i stručne poslove u predmetima posebnih prava korisnika – prava na povrat vlastitih sredstva uloženih u popravak i obnovu ratom oštećenih stambenih objekata, dovršenje radova obnove, zamjena prava na obnovu za novčana sredstva, zamjena prava na obnovu za odgovarajuću kuću ili stan u vlasništvu Republike Hrvatske te zamjena prava na obnovu za smještaj u domu socijalne skrbi; priprema zahtjeve s dokazima za pokretanje postupaka radi naknade štete i iseljavanja iz državne imovine te povrata imovine i naknade ulaganja u zauzetu imovinu, neosnovano stečenih prava i nenamjenski utrošenih sredstava obnove i stambenog zbrinjavanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na postupak raskida upravnih ugovora sklopljenih u izvršavanju prava na stambeno zbrinjavanje po modelima stambenog zbrinjavanja davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika, darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika, darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju te druge upravne i neupravne poslove vezane za postupke raskida neupravnih ugovora sklopljenih u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje kroz modele dodjele građevnog materijala. Obavlja upravne i stručne poslove vezano za raskide ugovora o darovanju građevnog materijala temeljem Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske a povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu dodjelom građevnog materijala, pokreće i vodi postupke zbog neizvršavanja ugovora i naknade štete, izrađuje i kontrolira nagodbe s vlasnicima zauzete imovine te ugovore i nagodbe o ulaganjima u zauzetu imovinu, priprema očitovanja i prikuplja dokaze na rješenja o ovrsi javnih bilježnika. Provodi postupak prodaje stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, na Hrvatskom Podunavlju te izvan područja posebne državne skrbi kao i postupak darovanja stambenih jedinica. Obavlja poslove koji se odnose na postupke uknjižbe u zemljišne knjige višestambenih zgrada, stambenih jedinica i pripadajućeg građevinskog zemljišta, kojima upravlja Središnji državni ured, pokreće postupke radi ishođenja uporabnih dozvola, radi utvrđivanja čestice za redovnu uporabu građevine. Pokreće postupke uknjižbe stanova na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za koje se pretpostavlja da su vlasništvo Republike Hrvatske, pokreće postupke povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom knjigom za stambene jedinice koje su evidentirane u knjizi položenih ugovora, pokreće postupke etažiranja i energetskog certificiranja stambenih jedinica. Na temelju mišljenja Povjerenstva priprema brisovna očitovanja na zabilježbe nakon isteka propisanog roka te suglasnosti za brisanje zabilježbe prije isteka propisanog roka iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja te prodaje i darovanja, izdaje brisovna očitovanja na zabilježbe založnog prava iz područja prodaje stambenih jedinica. Sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Kontinuirano prati potrebe, odgovara na primjedbe, zamolbe i upite stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela iz svoga djelokruga, izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka za podatke iz svoga djelokruga.
Načelnica Sektora: Božena Barišić, dipl. iur.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za drugostupanjski postupak, posebna prava i upravni nadzor, voditeljica Službe Tamara Gajski Skušić, mag. iur. - v. d. Stanislava Krajina, dipl. iur.
-Odjel za drugostupanjski postupak i upravni nadzor Stanislava Krajina, dipl. iur., privremeno premještena na radno mjesto voditelja Službe
-Odjel za posebna prava, voditeljica Odjela Lucija Maleta, mag. iur.
 • Služba za sudske postupke i imovinsko-pravne poslove, voditelj Službe Vladimir Rems, dipl. iur.
-Odjel za sudske postupke, voditeljica Odjela Monika Mišić, mag. iur.
-Odjel za prodaju i darovanje, voditeljica Odjela Marija Lončarević, dipl. iur.
-Odjel za vlasničko-pravno uređenje, radno mjesto nije popunjeno
 • Služba za raskide upravnih ugovora te druga upravna i neupravna postupanja, radno mjesto nije popunjeno.
   
 


SEKTOR ZA GOSPODARENJE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

Sektor za gospodarenje i upravljanje nekretninama obavlja administrativne i stručne poslove gospodarenja i upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu koje se koriste za programe stambenog zbrinjavanja koje provodi Središnji državni ured sukladno zakonu kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, pravilniku kojim se uređuje najam stambenih jedinica i drugim propisima iz nadležnosti; koordinira rad područnih službi; ,predlaže, provodi i nadzire provedbu Godišnjeg plana upravljanja nekretninama koji sadrži godišnje planove održavanja stambenih jedinica, planove obnove, sanacije i izgradnje, kupnje i plan kontrole zakonitog korištenja stambenih jedinica. Izrađuje prijedloge za izvršenje utvrđenih prava na temelju suglasnosti, rješenja i drugih pravnih osnova te provodi iste. U suradnji s područnim službama u slučajevima nezakonitog korištenja dodijeljenih stambenih jedinica i neizvršavanja ugovornih obveza za nepravilnosti uočene po obavljenoj kontroli, prikuplja i dostavlja relevantnu dokumentaciju i dokaze nadležnoj ustrojstvenoj jedinici radi raskida ugovora o najmu, gubitka prava na stambeno zbrinjavanje i pokretanja eventualnih sudskih postupaka. Sudjeluje u planiranju, pripremi, organizaciji i provedbi aktivnosti i projekata međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave, kao i u planiranju, pripremi, organizaciji i provedbi operativnih programa, strategija, odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga svoje nadležnosti. Osigurava smještaj žrtvama nasilja u obitelji. Zaprima i kontrolira obračun, ispravnost i pravovremenost računa za plaćanje pričuve i drugih troškova s osnove vlasništva; poduzima mjere i aktivnosti za potpuno i pravovremeno izvršenje ugovornih obveza i naplatu prihoda od najma stambenih jedinica i prodaje stambenih jedinica koji su prihod državnog proračuna Republike Hrvatske. Provodi postupke izvanrednog održavanja stambenih jedinica. Utvrđuje raspoloživi stambeni fond za potrebe stambenog zbrinjavanja, daje suglasnost i vodi evidenciju za prijavu prebivališta na adresi stambene jedinice kojom upravlja Središnji državni ured, daje suglasnost i vodi evidenciju za veća odstupanja stambene površine u postupcima utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje na zahtjev prvostupanjskog tijela te druge suglasnosti iz nadležnosti; odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svoga djelokruga.
Načelnik Sektora: Petar Mrkonjić, mag. theol.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za upravljanje nekretninama, voditelj Službe Matija Kušić, dipl. oec.
-Odjel za evidenciju nekretnina i korisnika, voditeljica Odjela Tijana Preradović, dipl. oec.
-Odjel za kontrolu korištenja nekretnina, voditeljica Odjela Ines Erdelji Krilčić, struč. spec. ing.
 • Služba za najam i praćenje prihoda državnog proračuna, voditeljica Službe Ivanka Ivanić, dipl. oec.
 


SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME

Sektor za međunarodne programe obavlja administrativne i stručne poslove pripreme, praćenja i koordinacije provedbe programa i suradnje za Regionalni program stambenog zbrinjavanja i smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom koji se financiraju sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, međunarodnim donacijama i fondovima; usko surađuje s domaćim i inozemnim tijelima i nevladinim organizacijama koje u okviru svoga djelokruga sudjeluju u organizaciji i provođenju programa; definira obuhvat i postupke u procesu utvrđivanja obitelji korisnika prava, modela, teritorijalnog rasporeda i vremenskog roka za stambeno zbrinjavanje korisnika. Obavlja poslove primanja, obrade, upisa, praćenja i ovjere obračunskih situacija, prati financijsku realizaciju ugovora, organizira i provodi stručnu terensku kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova i u fazi opremanja stambenih jedinica. Prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za realizaciju programa iz nadležnosti; osigurava potrebni broj stambenih jedinica iz raspoloživog stambenog fonda u državnom vlasništvu i stambenih jedinica raspoloživih temeljem sklopljenih ugovora o najmu s fizičkim i pravnim osobama. Razmjenjuje potrebne podatke i informacije s ostalim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama koje skrbe o osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom; priprema podatke iz nadležnosti Sektora u svrhu informiranja javnosti. Sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave. Odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svoga djelokruga.
Načelnik Sektora: dr. sc. Željko Božić
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za Regionalni program stambenog zbrinjavanja, voditeljica Službe Iva Gazibara Klasnić,  dipl. oec.
 • Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, voditeljica Službe Ana Ban, univ. spec. pol.
 
 

SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za Središnji državni ured u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru te kodeksom strukovne etike; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Središnjeg državnog ureda; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim provedbenim propisima te s aktima, revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije za Središnji državni ured; provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine; procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu upravljanja rizicima poslovnih sustava i procesa koji ih podržavaju; provodi unutarnje revizije sustava provedbe programa koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija i druge međunarodne organizacije i institucije; obavlja revizije na zahtjev državnog tajnika Središnjeg državnog ureda; predlaže preporuke državnom tajniku u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; prati provedbu preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje strateške i operativne planove revizije; surađuje s tijelima nadležnim za poslove unutarnje revizije.
Voditeljica Samostalne službe: Tonka Goleš, dipl. oec.PODRUČNE SLUŽBE

U područnim službama obavljaju se poslovi pripremanja, organiziranja, koordiniranja i provođenja programa, poslova, aktivnosti i postupaka iz djelokruga, predlaže i provodi Godišnji plan upravljanja nekretninama koji sadrži godišnje planove održavanja stambenih jedinica, planove izgradnje, kupnje i plan kontrole zakonitog korištenja stambenih jedinica. Provodi pregled ponuđenih stambenih jedinica za kupnju, preuzima kupljene stambene jedinice od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i sanirane/obnovljene i izgrađene stambene jedinice. Predlaže dodjelu pojedinih stambenih jedinica korisnicima sukladno godišnjem planu stambenog zbrinjavanja. Inicira postupak za utvrđivanje prava po službenoj dužnosti te vodi evidenciju o istom i postupke utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti. U okviru godišnjeg plana rada i kontrola, planira i organizira mjere i aktivnosti za zakonito i svrhovito korištenje stambenih jedinica u državnom vlasništvu za područje svoga djelokruga te po provedenim kontrolama inicira i provodi potrebne mjere i aktivnosti. Obavlja poslove koji se odnose na terensku provedbu i nadzor svih stambenih programa o čemu prikuplja potrebnu dokumentaciju posebno u dijelu izvršavanja obveza korisnika stambenih programa, zaprima i obrađuje zahtjeve za kupnju i darovanje nekretnina te ih dostavlja na obradu i postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici. Koordinira poslove pripreme i potpisivanja ugovora s korisnicima prava, organizira i obavlja rad sa strankama, predlaže pokretanje postupaka vlasničko-pravnog uređenja nekretnina i operativno sudjeluje u postupcima vezanim za uknjižbu nekretnina i vođenja ažurne evidencije nekretnina kojima gospodari i upravlja Središnji državni ured. Priprema predmete za Povjerenstvo za procjenu stanja stambenih jedinica, Povjerenstvo za raspolaganje stambenim jedinicama i Povjerenstvo za procjenu stambenih jedinica. Koordinira potpisivanje ugovora o najmu s korisnicima, iste uvodi u posjed stambene jedinice, te preuzima vraćene stambene jedinice od korisnika; koordinira postupke stupanja u posjed te iseljavanja iz državne imovine, utvrđuje stanje stambenih jedinica i prema utvrđenom stanju izrađuje prijedloge pojedinačne obnove stambenih jedinica kao i prijedloge obnove i izgradnje višestambenih zgrada. Pokreće postupke izvanrednog održavanja stambenih jedinica, surađuje s upraviteljima višestambenih zgrada na području svoga djelokruga i sudjeluje u pripremi i kontroli izvršenja obveza po ugovorima o upravljanju zgradama i međuvlasničkih ugovora. Podnosi zahtjeve za sklapanje ugovora o opskrbi električnom i toplinskom energijom, vodnim uslugama i drugim komunalnim uslugama za pojedinačne stambene jedinice nakon kupnje i obnove istih kao i zahtjeve za prijenose istih ugovora na korisnike stambenih jedinica te sudjeluje u njihovoj izradi i potpisivanju. Sudjeluje u popisu imovine i obveza iz dijela svoga djelokruga.
Ustrojene su:
 • Područna služba Petrinja, voditeljica Područne službe Gordana Valenta, mag. krim.
-Odjel I, voditeljica Odjela Sanja Barać, dipl. oec.
-Odjel II, radno mjesto nije popunjeno
- Samostalni izvršitelj u Zagrebu, stručni referent Siniša Masnjak, elektrotehičar
- Samostalni izvršitelj u Plaškom, stručna referentica Ivanka Kulić, ekomonski tehničar
 
 • Područna služba Vukovar, voditelj Područne služba Miroslav Kosanović, mag. oec
-Odjel I, voditelj Odjela Dario Topić, dipl. oec.
-Odjel II, radno mjesto nije popunjeno
            - Ispostava Osijek, voditeljica Ispostave Ivana Vuknić, dipl. oec.
            - Ispostava Slavonski Brod, voditelj Ispostave Pero Martinović, dipl. oec.
- Samostalni izvršitelj u Požegi, stručna referentica Mirela Ognjenčić,  ekonomist
- Samostalni izvršitelj u Bjelovaru, radno mjesto nije popunjeno
 • Područna služba Knin, voditeljica Područne službe Marija Kunac, dipl. iur
- Samostalni izvršitelji u Gospiću, stručna suradnica Renata Pocrnić, mag. polit.
 
 • Područna služba Zadar, voditeljica Područne službe Sandra Kaurloto, dipl. defektolog
- Samostalni izvršitelj u Gračacu, stručna referentica Ivana Radoš, ekonomist
 
 
 
 
 
Pravilnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje