Djelokrug

Unutarnje ustrojstvo
KABINET DRŽAVNOG TAJNIKA

Kabinet državnog tajnika obavlja stručne, administrativne, organizacijske, koordinacijske i protokolarne poslove za potrebe državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u cilju omogućavanja nesmetanog i uspješnog obavljanja službenih zadataka i protokolarnih poslova; izvršava poslove javnog informiranja te poslove koji se odnose na komunikaciju i prezentaciju aktivnosti Središnjeg državnog ureda; priprema i koordinira nastupe državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika u medijima te poslove odnosa s javnošću; poslove koji se odnose na jačanje horizontalne koordinacije unutar Središnjeg državnog ureda; poslove praćenja i analize rezultata rada u realizaciji godišnjih planova rada, provedbenog plana, godišnjih planova stambenog zbrinjavanja i drugih planova i programa ustrojenih radi ostvarivanja poslovnih ciljeva i misije Središnjeg državnog ureda; poslove pripremanja i praćenja zaključaka stručnih kolegija i drugih sjednica i sastanaka; komuniciranja s radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora te s drugim tijelima državne uprave; suradnja s uredima Vlade Republike Hrvatske, službama, udrugama i nevladinim organizacijama; poslove koordinacije i pripreme mišljenja i očitovanja na zahtjev Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora; poslove praćenja i analize rezultata rada međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave; obavlja poslove u vezi s provedbom zakona koji uređuje područje pristupa informacijama; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, provedbu i praćenje programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; koordinira poslove međunarodne suradnje iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, kao i druge stručne i administrativne poslove u vezi s realizacijom programa rada i aktivnosti državnog tajnika i zamjenika državnog tajnika
 

Zamjenica državnog tajnika: Tatjana Vukobratović Spasojević, dipl. iur.

Tajnica Kabineta državnog tajnika: Tanja Dasović, struč. spec. comm.

Glasnogovornica: Bernarda Tolić Alilov, akademski produkt dizajner

 

 
GLAVNO TAJNIŠTVO

Glavno tajništvo obavlja poslove koji se odnose na koordiniranje planiranja izrade propisa iz djelokruga Središnjeg državnog ureda, stručni je nositelj normativnih aktivnosti i obavlja poslove procjene učinaka propisa sukladno posebnom zakonu; sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga; koordinira poslove koji se odnose na davanje mišljenja na nacrte prijedloga zakona i drugih akata iz djelokruga drugih tijela državne uprave; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na izradu propisa, davanje mišljenja, osiguravanja informacijskog sustava i infrastrukture, provedbu i praćenje programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; redovito dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva izvješće i podatke o konkretnim brojčanim podacima o izvršenju svih poslova i poduzetih mjera i aktivnosti vezanih za obnovu, radi pravodobnog obavješćivanja Vlade sukladno zakonskoj obvezi; definira poslovne procese iz svoga djelokruga i provodi unutarnje kontrole; utvrđuje rizike iz područja djelokruga; za procese iz djelokruga izrađuje pisane interne procedure, upute, smjernice i tumačenja postupanja; sklapa i raskida ugovore iz djelokruga; sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave; donosi opće akte iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; surađuje i koordinira aktivnosti sa stručnim službama Vlade Republike Hrvatske, kao i tijelima državne uprave u poslovima iz svoga djelokruga; provodi postupak prijma u državnu službu; planira raspored državnih službenika i namještenika; koordinira stručno usavršavanje te osposobljavanje državnih službenika i namještenika; priprema rješenja i ugovore o svim radno-pravnim pitanjima državnih službenika i namještenika; provodi administrativne postupke ocjenjivanja rada i učinkovitosti državnih službenika i namještenika; sudjeluje u izradi i izvršenju godišnjeg plana rada iz svoga djelokruga i strateškog plana; vodi administrativne poslove i evidenciju službenih putovanja; koordinira izradu plana i obavlja postupak nabave roba, radova i usluga za potrebe Središnjeg državnog ureda te investicijskog i tekućeg održavanja objekata; obavlja stručne informatičke poslove organizacije, koordinacije i uspostavljanja jedinstvenog informacijskog sustava ustrojstvenih jedinica Središnjeg državnog ureda, poslove održavanja i razvoja te pomoćne i tehničke poslove; osigurava i obavlja poslove pisarnice, pismohrane i druge stručne i administrativne poslove vezane uz postupanje s dokumentacijom i pismenima u Središnjem državnom uredu; osigurava obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite; obavlja stručne poslove u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom od požara; pruža administrativno-tehničku potporu radu svim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda u obavljanju i koordinaciji svih uredskih poslova, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Glavna tajnica: Marijana Bunčić, mag. iur.
U Glavnom tajništvu, ustrojene su:
 • Služba za normativne akte i uredsko poslovanje,
            voditeljica Službe Valentina Buljubašić, mag. iur.
                 
- Odjel za normativne akte, voditeljica Odjela Marina Trošelj, dipl. soc. i kro.
                 - Odjel za uredsko poslovanje, voditeljica Odjela Maja Čunčić, mag. polit.
 • Služba ljudske potencijale
 • Služba za medije i informatičke poslove
            
 
 
SEKTOR ZA JAVNU NABAVU

Sektor za javnu nabavu obavlja administrativne i stručne poslove vezane za planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne nabave iz djelokruga Središnjeg državnog ureda kao i sklapanje i praćenje ugovora o javnoj nabavi radi nabave robe, radova ili usluga; za procese iz djelokruga sudjeluje u izradi pisanih internih procedura, tumačenja postupanja; pruža potporu sustavnom praćenju i primjeni propisa vezanih uz sustav javne nabave; izrađuje i standardizira operativne postupke i procedure za provedbu postupaka javne nabave; obavlja stručne i administrativne poslove potrebne za postupanja po važećim propisima kojima se uređuje provedba javne nabave i provedbenih propisa vezanih za javnu nabavu; koordinira pripremu i izradu godišnjeg plana nabave Središnjeg državnog ureda; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na planiranje, pripremu i provedbu postupaka javne nabave iz programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; izrađuje odluke, ugovore i svu potrebnu dokumentaciju za pripremu i provedbu postupaka javne i jednostavne nabave; obrađuje dostavljene ponude u postupcima javne nabave; obavlja poslove odabira postupka javne nabave, priprema i provodi objave i pozive za pripremu i provedbu postupaka javne nabave; predlaže uvjete i oblike nabave i ugovaranja s obzirom na predmet nabave; priprema dokumentaciju o nabavi; zaprima ponude i provodi postupak javnog otvaranja ponuda; provodi postupak pregleda, ocjene i analize ponuda; provjerava računsku točnost ponuda; razmjenjuje za predmetni postupak potrebne informacije s gospodarskim subjektima; surađuje sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje te drugim nadležnim tijelima vezano uz postupke financirane iz EU fondova; organizira čuvanje dokumentacije postupaka javne nabave; vodi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma s redovnim ažuriranjem podataka; organizira i provodi praćenje izvršenja ugovora; sudjeluje u izradi i izvršenju godišnjeg plana rada Središnjeg državnog ureda i ostalih planova i programa; izrađuje izvješća o postupcima javne nabave i sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima; priprema ugovaranje promjena po sklopljenim ugovorima ili raskide ugovora; sastavlja očitovanja po žalbama i dostavlja dokumentaciju nadležnom tijelu za postupanje po žalbama te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Načelnica Sektora: Marijana Šperanda, dipl. oec.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za pripremu, provedbu i ugovaranje postupka nabave potresom oštećenih objekata, radno mjesto nije popunjeno
                 - Odjel za provedbu postupaka nabave potresom oštećenih objekata za vlastite potrebe, radno mjesto nije popunjeno
                 - Odjel za provedbu postupaka nabave potresom oštećenih objekata financiranih iz EU i ostalih izvora, radno mjesto nije popunjeno
 • Služba za planiranje, analizu i praćenje izvršenja ugovora, obnove i potresom oštećenih objekata, voditeljica Službe Michelle Maria Bilić, univ.spec.oec.
 
SEKTOR ZA FINANCIJE
 
 
Sektor za financije obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove; organizira i koordinira rad na izradi provedbenog plana, godišnjih planova potrebnih financijskih sredstava; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Središnjeg državnog ureda; koordinira provođenje samoprocjene sustava unutarnjih kontrola putem Izjave o fiskalnoj odgovornosti; priprema zahtjeve i obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice; organizira i provodi stručne i administrativne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje provedbe operativnih programa obnove i stambenog zbrinjavanja, sukladno utvrđenim pravima i raspoloživim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske po aktivnostima i namjenama; obavlja poslove koji se odnose na pripremu i planiranje provedbe operativnih programa obnove i stambenog zbrinjavanja, sukladno utvrđenim pravima i raspoloživim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske po aktivnostima i namjenama; u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama inicira i izrađuje godišnje planove rada, inicijalni i godišnji plan stambenog zbrinjavanja po svim modelima stambenog zbrinjavanja te periodično prati i izvještava o dinamici izvršenja donesenih planova; predlaže mjere i aktivnosti za potpuno i pravovremeno izvršenje donesenih planova rada; izvješćuje o provedbi akta provedbenog programa i razvojnih projekata koji su u pripremi; prikuplja podatke upisane u Registar projekata te radi analizu i izvješće po zadanim parametrima; prati i analizira i natječaje kroz informacijski sustav za strateško planiranje, ukazuje na mogućnost idejnog projekta kojim je moguće aplicirati na fondove Europske unije; obavlja financijsko-planske i računovodstvene poslove koji se odnose na koordinaciju, provedbu i praćenje programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; izrađuje potrebne analize, izvješća i informacije u vezi s planiranjem, pripremom i izvršenjem operativnih provedbenih programa; priprema i izrađuje polugodišnja izvješća o provedbi mjera, aktivnosti i projekata te izvješća o ostvarivanju pokazatelja rezultata iz kratkoročnih akata provedbenog programa; kontrolira, analizira ostale planove te predlaže odgovarajuće mjere i aktivnosti za učinkovitiju realizaciju; sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Načelnica Sektora: Daliborka Dakić Korač, dipl. oec.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za financije i proračun obnove potresom oštećenih objekata, Silva Mirosavljević, dipl. oec.
                 - Odjel za planiranje i upravljanje proračunom, radno mjesto nije popunjeno
                 
- Odjel za financije, knjigovodstvene poslove i evidenciju, radno mjesto nije popunjeno
 
 • Služba za strateško planiranje obnove,stambenog zbrinjavanja i potresom oštećenih objekata, voditeljica Službe Nina Bakić, dipl. oec
 
 
 
SEKTOR ZA DRŽAVNU IMOVINU
 
Sektor za državnu imovinu obavlja administrativne i stručne poslove gospodarenja i upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu koje se koriste za programe stambenog zbrinjavanja u nadležnosti Središnjeg državnog ureda, a sukladno zakonu kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, pravilniku kojim se uređuje najam stambenih jedinica i drugim propisima iz nadležnosti; sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga; definira poslovne procese iz svoga djelokruga za koje su utvrđeni rizici, njihovu vjerojatnost i učinak te sukladno tome utvrđuje i provodi unutarnje kontrole za sprječavanje aktiviranja rizika; za procese iz djelokruga izrađuje pisane interne procedure, tumačenja i postupanja; sudjeluje u planiranju, pripremi, organizaciji i provedbi aktivnosti i projekata međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave, kao i u planiranju, pripremi, organizaciji i provedbi operativnih programa, strategija, odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske iz djelokruga svoje nadležnosti; u suradnji s područnim
službama izrađuje, predlaže i nadzire provedbu godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja, godišnjeg plana kontrole stambenih jedinca i plana kupnje stambenih jedinica za potrebe stambenog zbrinjavanja korisnika, te prati njihovo izvršenje; u suradnji s područnim službama izrađuje i predlaže godišnji plan sanacije i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu te izgradnje stambenih jedinica; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, provedbu i praćenje programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; izrađuje evidenciju i popis oštećenih kuća i stanova u državnom vlasništvu na potresom pogođenim područjima, predlaže njihovu obnovu te sudjeluje u provedbi obnove u dijelu svoje nadležnosti; izrađuje evidenciju oštećenih stambenih zgrada na potresom pogođenim područjima i popis stanova u vlasništvu Republike Hrvatske u oštećenim stambenim zgradama, predlaže izgradnju zamjenskih stambenih zgrada i zamjenskih obiteljskih kuća, te sudjeluje postupku izgradnje u dijelu svoje nadležnosti; u suradnji s područnim službama pokreće postupke uklanjanja oštećenih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske koji predstavljaju opasnost za drugu imovinu i ljude; osigurava dio stambenog fonda za privremeni smještaj korisnika čija je jedina stambena nekretnina oštećena u potresu; obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose na postupke izdavanja ugovora o najmu; vodi evidenciju sklopljenih ugovora, sporazuma i drugih pravnih akata iz nadležnosti; kontrolira ispunjavanje ugovornih obveza naplate najma za korištenje stambenih jedinica; provodi postupke naplate najma sukladno zakonskim propisima; pokreće postupke gubitka prava na stambeno zbrinjavanje; vodi evidencije analitičke baze podataka za evidenciju i naplatu najma; izrađuje kvartalno i godišnje zaduženje obveza za najam; izrađuje mjesečna, kvartalna i godišnja izvješća o naplati prihoda državnog proračuna; vodi evidenciju zaduženja i knjiži uplate od prodaje stambenih jedinica u državnom vlasništvu koja je prihod državnog proračuna Republike Hrvatske; vodi analitičke evidencije državne imovine kojom upravlja Središnji državni ured i dostavlja je tijelu nadležnom za upravljanje središnjim registrom državne imovine; utvrđuje raspoloživi stambeni fond za potrebe stambenog zbrinjavanja; osigurava smještaj žrtvama nasilja u obitelji, neophodnim kadrovima i korisnicima izvanrednog stambenog zbrinjavanja; vodi evidenciju pravnih osnova o ostvarenom pravu na stambeno zbrinjavanje davanjem u najam obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu; izrađuje prijedloge za izvršenje utvrđenih prava na temelju suglasnosti, rješenja i drugih pravnih osnova te provodi iste; daje suglasnost i vodi evidenciju za prijavu prebivališta na adresi stambene jedinice kojom upravlja Središnji državni ured; u suradnji s područnim službama u slučajevima nezakonitog korištenja dodijeljenih stambenih jedinica i neizvršavanja ugovornih obveza za nepravilnosti uočene po obavljenoj kontroli, prikuplja i dostavlja relevantnu dokumentaciju i dokaze nadležnoj ustrojstvenoj jedinici radi raskida ugovora o najmu, gubitka prava na stambeno zbrinjavanje i pokretanja eventualnih sudskih postupaka; zaprima i kontrolira obračun, ispravnost i pravovremenost računa za plaćanje pričuve i drugih troškova s osnove vlasništva; u suradnji s područnim službama provodi postupke redovnog i izvanrednog održavanja stambenih jedinica; u suradnji s područnim službama nadležnim ustrojstvenim jedinicama dostavlja popise višestambenih zgrada, izgrađenih naselja i obiteljskih kuća radi pokretanja postupaka uknjižbe u zemljišnim knjigama i rješavanje drugih pitanja vezanih za vlasničko-pravno uređenje; prati provedbu i učinak propisa iz nadležnosti i prema potrebi inicira izmjene i dopune istih; poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu; izrađuje provedbeni program i godišnji plan provedbe programa iz svoje nadležnosti; koordinira poslove koji se odnose na izradu i realizaciju izvršenja planova i programa rada iz nadležnosti Sektora; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka iz svoje nadležnosti; odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svoga djelokruga; obavlja i druge poslove iz nadležnosti.
Načelnik Sektora: Petar Mrkonjić, mag. theol.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za upravljanje nekretninama, voditelj Službe Matija Kušić, dipl. oec.
                 - Odjel za evidenciju nekretnina i korisnika, voditeljica Odjela Tijana Preradović, dipl. oec.
                 - Odjel za kontrolu korisštenja nekretina, radno mjesto nije popunjeno
 
 • Služba za najam i praćenje prihoda državnog proračuna, voditeljica Službe Ivanka Ivanić, dipl. oec.
                 - Odjel za sklapanje i evidenciju ugovora o najmu, voditeljica Odjela Zlata Jajčinović, struč.spec.oec.
                 - Odjel za praćenje prihoda državnog proračuna, voditeljica odjela Marija Kelava, dipl. ing. graf.tehn.
 


SEKTOR ZA GRAĐENJE

Sektor za građenje obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju, koordinaciju, provedbu i praćenje programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; ustrojava i ažurira službene evidencije o objektima, korisnicima i sudionicima programa obnove; provodi suradnju i koordinaciju potrebnih aktivnosti s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, stožerima civilne zaštite, Hrvatskim centrom za potresno inženjerstvo, jedinicama lokalne i područne samouprave kao i ostalim institucijama i tijelima angažiranim za programe obnove od potresa; usklađuje i koordinira rad s ostalim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda; prati dinamiku realizacije provedbenih programa; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u organizaciji i realizaciji programa; usmjerava i koordinira rad sudionika sanacije i izgradnje (operativni koordinatori, projektanti, financijsko-tehnička kontrola, izvoditelji radova i drugi sudionici); organizaciju, koordinaciju, provedbu, praćenje i nadzor provedbe provedbenih programa popravka i obnove u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica i programa i projekata stambenog zbrinjavanja sanacijom i izgradnjom stambenih jedinica (pojedinačnih i višestambenih zgrada) u državnom vlasništvu, darovanjem građevnog materijala za popravak ili izgradnju stambenih jedinica, organiziranom ugradnjom građevnog materijala, kao i drugih važećih modela stambenog zbrinjavanja obitelji korisnika prava i ostalih ciljanih skupina korisnika; provodi operativne postupke međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave; obavlja poslove organizacije, provedbe i nadzora provedbe aktivnosti operativnih programa, strategija, zaključaka i odluka Vlade Republike Hrvatske iz nadležnosti kao i u situacijama izvanrednog stambenog zbrinjavanja i dr.; definira poslovne procese i rizike iz svoga djelokruga, organizira i provodi unutarnje kontrole; za procese iz djelokruga izrađuje pisane interne procedure, tumačenja postupanja; surađuje s domaćim i stranim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama u vezi s programom obnove i stambenog zbrinjavanja; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i provođenje propisa o obnovi, stambenom zbrinjavanju i Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu dodjelom građevnog materijala; inicira postupke poništenja akata kojima su ranije utvrđena prava; inicira postupke raskida ugovora u slučajevima neizvršavanja obveza iz potpisanih ugovora o darovanju građevnog materijala i programu obnove i popravka u ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica, a prema potrebi prema nadležnim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda priprema potrebnu dokumentaciju i dokaze za pokretanje tužbi zbog neizvršenja ugovornih obveza; izrađuje i predlaže plan javne nabave za područje svoje nadležnosti; inicira pokretanje postupaka nabave radova, usluga i roba; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u pripremi, organizaciji i realizaciji programa i projekata; vodi poslove zaprimanja, obrade, upisa, praćenja i ovjere obračunskih situacija; prati financijsku realizaciju potpisanih ugovora s gospodarskim subjektima; obavlja stručne poslove koji se odnose na organizaciju, provođenje i nadzor nad provođenjem programa po modelima
20
stambenog zbrinjavanja; usklađuje rad svih sudionika i prati tijek izvršenja po odobrenim dinamičkim planovima rada; organizira i provodi kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova i ugradnje darovanog građevnog materijala kao i kontrolu namjenskog utroška sredstava sufinanciranja u aktivnosti kapitalnih potpora jedinicama lokalne samouprave i Programu pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu, uključivo i kontrolu na licu mjesta; prati izvršavanje ugovornih obveza angažiranih gospodarskih subjekata te u slučaju neizvršavanja obveza inicira pokretanje naplate jamstava, a uz potrebnu dokumentaciju i dokaze u slučajevima potrebe inicira prema nadležnom sektoru pokretanje tužbi; izrađuje prijedloge isplate novčanih potpora i isplate po posebnim pravima; iz svoga djelokruga inicira potrebne promjene propisa, sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa, sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada, provedbenog plana, inicijalnih planova stambenog zbrinjavanja kao i ostalih planova, izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela, odgovara na upite, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela, vodi sve potrebne evidencije i očevidnike vezane za pripremu i provedbu programa obnove i stambenog zbrinjavanja, te druge poslove iz svoga djelokruga.
Načelnik Sektora: Marko Brajko, dipl. oec.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za obnovu i izgradnju, voditelj Službe Tomica Čavlek, mag. ing. aedif.
                 - Odjel za obnovuvoditeljica Odjela Slavica Ćosić, mag. ing. aedif.

                 - Odjel za izgradnju, radno mjesto nije popunjeno
 
 • Služba za objekte pod zaštitom spomenika kulture, voditelj Službe Zvonimir Migić, dipl.ing.građ.
 • Služba za stambeno zbrinjavanja, voditelj Službe Zvonko Balja, mag. ing. aedif.
                 - Odjel za darovanje građevinskog materijala, voditeljica Odjela Katica Krasić, mag. ing. traff.
                 - Odjel za kontrolu i posebne programe, voditelj Odjela Gojko Brzica, mag. polit. 


 
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE

Sektor za pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rješavanje u upravnim stvarima u drugom stupnju u postupcima utvrđivanja prava na obnovu, prava na stambeno zbrinjavanje, te statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika po posebnim propisima, u postupcima naknade štete nastale uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija sukladno posebnom propisu; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provedbu upravnog nadzora nad radom upravnih tijela u županijama u području obnove i stambenog zbrinjavanja te statusnih prava; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu prijedloga odgovora na tužbe i odgovora na žalbe podnesene upravnim sudovima te druge poslove koji se odnose na zastupanje Središnjeg državnog ureda u upravnim sporovima;
vodi postupak utvrđivanja prava na dodjelu građevnog materijala vezan uz Program pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu dodjelom građevnog materijala, a sukladno osiguranim sredstvima; postupa u primjeni izvanrednih pravnih lijekova; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na provođenje propisa o statusnim pravima prognanika, povratnika i izbjeglica, surađuje s domaćim i stranim vladinim i nevladinim institucijama i organizacijama u pitanjima iz svoga djelokruga, evidentira podatke iz svoga djelokruga o promjeni statusnih prava prognanika, povratnika i izbjeglica u ustrojenoj bazi podataka te priprema zahtjeve za isplatu za osobe koje ostvaruju novčanu naknadu s osnova statusa prognanika i povratnika; obavlja upravne i stručne poslove u predmetima posebnih prava korisnika - prava na povrat vlastitih sredstva uloženih u popravak i obnovu ratom oštećenih stambenih objekata, dovršenje radova obnove, zamjena prava na obnovu za novčana sredstva, zamjena prava na obnovu za odgovarajuću kuću ili stan u vlasništvu Republike Hrvatske te zamjena prava na obnovu za smještaj u domu socijalne skrbi; priprema zahtjeve s dokazima za pokretanje postupaka radi naknade štete i iseljavanja iz državne imovine te povrata imovine i naknade ulaganja u zauzetu imovinu, neosnovano stečenih prava i nenamjenski utrošenih sredstava obnove i stambenog zbrinjavanja; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu akata potrebnih za provedbu programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja te u tom smislu sudjeluje u pripremi sporazuma o suradnji i drugih sporazuma sa državnim tijelima, udrugama i drugim osobama; sudjeluje u pripremi obrazaca ugovora o obnovi potresom oštećenih objekata kao i ugovora o izgradnji zamjenskih obiteljskih kuća te ugovora o financiranju obnove; priprema i druge akte iz nadležnosti Središnjeg ureda vezano za obnovu potresom stradalih objekata i područja; sudjeluje u izradi izvješća vezanih za provedbu aktivnosti iz nadležnosti Središnjeg ureda koje se odnose na obnovu od potresa; obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na postupak raskida upravnih ugovora sklopljenih u izvršavanju prava na stambeno zbrinjavanje po modelima stambenog zbrinjavanja davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika, darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika, darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju te druge upravne i neupravne poslove vezane za postupke raskida upravnih i neupravnih ugovora sklopljenih u ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje; kao i poslove oko raskida ugovora sklopljenih za obnovu potresom oštećenih zgrada, ugovora o izgradnji zamjenske obiteljske kuće i drugih ugovora sklopljenih sa korisnicima prava u provođenju obnove od potresa; obavlja upravne i stručne poslove vezano za raskide ugovora o darovanju građevnog materijala temeljem Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu dodjelom građevnog materijala; pokreće i vodi postupke zbog neizvršavanja ugovora i naknade štete; pokreće i prati sudske postupke zbog neizvršavanja ugovornih obveza korisnika prava na obnovu potresom oštećenih objekata; priprema očitovanja i prikuplja dokaze u sudskim postupcima u kojima Središnji državni ured zastupaju nadležna općinska ili županijska državna odvjetništva a koji se odnose na naknadu štete zbog potresa iz djelokruga Središnjeg državnog ureda; priprema odgovore na tužbe iz djelokruga; izrađuje i kontrolira nagodbe s vlasnicima zauzete imovine te ugovore i nagodbe o ulaganjima u zauzetu imovinu; priprema očitovanja i prikuplja dokaze na rješenja o ovrsi javnih bilježnika; za procese iz djelokruga sudjeluje u izradi pisanih internih procedura, tumačenja postupanja upravnim tijelima u županijama te sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga; definira poslovne procese i rizike iz svoga djelokruga i provodi unutarnje kontrole; sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada, provedbenog plana i drugih planova stambenog zbrinjavanja iz područja svoga djelokruga; sudjeluje u aktivnostima vezanim za provedbu strategija, odluka, zaključka i operativnih programa Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na aktivnosti iz nadležnosti Sektora; provodi postupak prodaje stambenih jedinica u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi, na Hrvatskom Podunavlju te izvan područja posebne državne skrbi kao i postupak darovanja stambenih jedinica; na temelju odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine obavlja stručne i administrativne poslove vezane za sklapanje ugovora o zamjeni prava vlasništva umjesto izgradnje zamjenske obiteljske kuće uništene u potresu; obavlja poslove koji se odnose na postupke uknjižbe u zemljišne knjige višestambenih zgrada, stambenih jedinica i pripadajućeg građevinskog zemljišta kojima upravlja Središnji državni ured; pokreće postupke radi ishođenja uporabnih dozvola objekata u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured radi utvrđivanja čestice za redovnu uporabu građevine; pokreće postupke uknjižbe stanova na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za koje se pretpostavlja da su vlasništvo Republike Hrvatske; pokreće postupke povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom knjigom za stambene jedinice koje su evidentirane u knjizi položenih ugovora; pokreće postupke etažiranja stambenih jedinica; provodi postupke imovinsko-pravnog uređenja i prijenosa prava upravljanja nekretninama koje će se koristiti za izgradnju zgrada za stambeno zbrinjavanje stradalnika od potresa kao i nekretnina namijenjenih za stambeno zbrinjavanje stradalih u potresima te po potrebi sudjeluje u izmjenama prostornih planova; na temelju mišljenja Povjerenstva priprema brisovna očitovanja na zabilježbe nakon isteka propisanog roka te suglasnosti za brisanje zabilježbe prije isteka propisanog roka iz upravnih područja obnove i stambenog zbrinjavanja te prodaje i darovanja; izdaje brisovna očitovanja na zabilježbe založnog prava iz područja prodaje stambenih jedinica; sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave; kontinuirano prati potrebe, odgovara na primjedbe, zamolbe i upite stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela iz svoga djelokruga; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka za podatke iz svoga djelokruga; vodi evidenciju o poslovima iz svoga djelokruga te priprema odgovarajuću statistiku i izvještaje, izrađuje analize, predlaže odgovarajuće mjere te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Načelnica Sektora: Božena Barišić, dipl. iur.
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za upravne postupke i posebna prava, voditeljica Službe Stanislava Krajina, dipl. iur.
                 - Odjel za drugostupanjski postupak i upravni nadzor, voditeljica odjela Martina Kosovec, dipl.iur.
                 - Odjel za posebna prava, voditeljica Odjela Lucija Maleta, mag. iur.
 • Služba za raskide upravnih ugovora i neupravna postupanja, voditeljica Službe Tamara Gajski Skušić
 • Služba za sudske postupke i imovinsko - pravne poslove, voditelj Službe Vladimir Rems, dipl. iur. 
                 - Odjel za sudske postupke, voditeljica Odjela Monika Mišić, mag. iur.
                 - Odjel za vlasničko-pravno uređenje, voditelj odjela Mario Brkić, dipl. oec.
                 - Odjel za prodaju i darovanje, voditeljica Odjela Marija Lončarević, dipl. iur.
 
 
 
SEKTOR ZA OBNOVU OD POTRESA
Sektor za obnovu od potresa obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na sudjelovanje u organizaciji, koordinaciji, praćenju i izvješćivanju o aktivnostima pripremnih i provedbenih aktivnosti obnove oštećenih objekata nakon potresa na području nadležnosti Središnjeg državnog ureda; provodi suradnju i koordinaciju potrebnih aktivnosti s stožerima civilne zaštite, tijelima državne uprave te s jedinicama lokalne samouprave, njihovim stručnim službama i trgovačkim društvima, kao i drugim nadležnim institucijama i sudionicima, a koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu, praćenje i izvješćivanje o planovima i programima programa obnove od potresa; usklađuje i koordinira rad s ostalim ustrojstvenim jedinicama Središnjeg državnog ureda i drugim nositeljima aktivnosti vezanih za obnovu nakon potresa; prati dinamiku realizacije provedbenih programa; sudjeluje u organizaciji i provedbi programa privremenog smještaja obitelji u potrebi i u situacijama izvanrednog stambenog zbrinjavanja; surađuje s domaćim i stranim donatorima i organizacijama u vezi stambenog zbrinjavanja; obavlja stručne poslove koji se odnose na praćenje i provođenje propisa o obnovi nakon potresa; izrađuje i predlaže plan javne nabave za područje svoje nadležnosti; po potrebi inicira pokretanje postupaka nabave radova, usluga i roba; organizira i provodi komunikaciju s građanima kroz uredovno radno vrijeme, a po potrebi i obilaskom korisnika, njihovih oštećenih objekata i objekata privremenog smještaja; pruža stručnu pomoć korisnicima prava u prikupljanju dokaza i dokumentacije za postupak utvrđivanja prava; daje potrebna pojašnjenja o sadržaju i načinu provedbe pojedinih modela i programa obnove; održava kontinuiranu suradnju i izvješćivanje o pripremi i provedbi programa s jedinicama lokalne i područne samouprave, njihovim stručnim službama i trgovačkim društvima, nevladinim i drugim organizacijama i institucijama; iz svoga djelokruga inicira potrebne promjene propisa, sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa; sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada, provedbenog plana Ureda i planova stambenog zbrinjavanja; definira poslovne procese i rizike iz svoga djelokruga, organizira i provodi unutarnje kontrole; za procese iz djelokruga izrađuje pisane interne procedure, tumačenja postupanja; zaprima zahtjeve (prijave) korisnika te po istima postupa u okviru nadležnosti Sektora, a ostale dostavlja drugim nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ureda; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela; odgovara na upite, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela; vodi sve potrebne evidencije i očevidnike vezane za pripremu i provedbu programa obnove i stambenog zbrinjavanja, te druge poslove iz djelokruga.
Načelnica Sektora: Jelena Folnović, mag. iur.
U Sektoru su ustrojene:
Služba za podršku, voditeljica Službe Jasminka Grbac Franić, mag.akt.soc.
Služba za koordinaciju aktivnosti privremenog smještaja, voditelj Službe Ivica Preskar, univ. spec. pol.
                 - Odjel za stambene jedinice, voditeljica Odjela Ines Erdelji Krilčić, struč. spec. ing.
                 - Odjel za mobilne jedinice, radno mjesto nije popunjeno
  

SEKTOR ZA MEĐUNARODNE PROGRAME

Sektor za međunarodne programe obavlja administrativne i stručne poslove pripreme, praćenja i koordinacije provedbe međunarodnih programa koji se financiraju sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, međunarodnim donacijama i fondovima EU; usko surađuje s domaćim i inozemnim tijelima i nevladinim organizacijama koje u okviru svoga djelokruga sudjeluju u organizaciji i provođenju programa; prikuplja, analizira i proučava važeću zakonsku regulativu, dokumentaciju i informacije potrebne za adekvatnu pripremu, organizaciju i provedbu programa i projekata iz nadležnosti Sektora; analizira mogućnosti korištenja drugih izvora financiranja međunarodnih programa i projekata; sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga; definira obuhvat i postupke u procesu utvrđivanja obitelji korisnika prava, modela, teritorijalnog rasporeda i vremenskog roka za stambeno zbrinjavanje korisnika; obavlja poslove vezane za pripremu projektnih prijedloga za programe stambenog zbrinjavanja i ostalih programa financiranih iz EU fondova; inicira pokretanje postupaka javne nabave i ugovaranja ustupanja radova, usluga i roba za potrebe sanacije/izgradnje stambenih jedinica i njihova opremanja predmetima kućanstva, kućanskim aparatima, opremom i osnovnim potrepštinama za življenje; obavlja poslove primanja, obrade, upisa, praćenja i ovjere obračunskih situacija; prati financijsku realizaciju ugovora; organizira i provodi stručnu terensku kontrolu radova na objektima u tijeku izvođenja radova i u fazi opremanja stambenih jedinica; prati provedbu tehničkih pregleda i primopredaju izgrađenih/obnovljenih stambenih jedinica; prati izvršavanje ugovornih obveza angažiranih gospodarskih subjekata te u slučaju neizvršavanja obveza inicira pokretanje naplate jamstava, a uz potrebnu dokumentaciju i dokaze u slučajevima potrebe inicira prema nadležnom sektoru pokretanje tužbi; sudjeluje u izradi i provođenju godišnjih planova rada, provedbenog plana kao i godišnjih planova stambenog zbrinjavanja iz područja svoga djelokruga; prikuplja i obrađuje stručnu dokumentaciju i ostale podatke vezane za realizaciju programa iz nadležnosti; osigurava potrebni broj stambenih jedinica iz raspoloživog stambenog fonda u državnom vlasništvu i stambenih jedinica raspoloživih temeljem sklopljenih ugovora o najmu s fizičkim i pravnim osobama; izrađuje ugovore o najmu s korisnicima prava u svrhu reguliranja prava i obveze korištenja stambenih jedinica; prati obveze korisnika prava u sufinanciranju troškova smještaja; po potrebi, podnosi zahtjev nadležnom tijelu radi donošenja rješenja o gubitku prava; raskida ugovore o najmu i podnajmu; usklađuje i koordinira rad svih sudionika u organizaciji i realizaciji programa osiguranja jedinica za smještaj i njihova opremanja; zaprima, kontrolira i ovjerava fakture s naslova troškova najma, režijskih i drugih troškova vezanih za korištenje stambene jedinice; razmjenjuje potrebne podatke i informacije s ostalim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama koje skrbe o osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom; obavlja administrativne i stručne poslove koji se odnose na koordinaciju, provedbu i praćenje programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja; priprema podatke iz nadležnosti Sektora u svrhu informiranja javnosti; definira poslovne procese i rizike iz svoga djelokruga; organizira i provodi unutarnje kontrole; vodi evidenciju o realizaciji programa, izrađuje analize i izrađuje potrebna izvješća o provođenju stambenog zbrinjavanja i provedbi programa smještaja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom; vodi potrebne evidencije i očevidnike; sudjeluje u pripremi, planiranju, predlaganju i provođenju oblika i modela međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave; izdaje uvjerenja i potvrde na zahtjev stranaka za podatke iz svoga djelokruga; odgovara na primjedbe, zamolbe i dopise stranaka, tijela državne uprave i drugih tijela u vezi s poslovima iz svoga djelokruga, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Načelnik Sektora: dr. sc. Željko Božić
U Sektoru su ustrojene:
 • Služba za međunarodne programe, voditeljica Službe Iva Gazibara Klasnić, dipl. oec.
                 - Odjel za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije, voditeljica Odjela Marta Špiljak, mag.act.soc.
                 - Odjel za provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije, voditeljica odjela, dr.sc. Tatjana Gredičak
 • Služba za smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom, voditelji Mario Zeko, mag.ing.traff.
 


SAMOSTALNA SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Samostalna služba za unutarnju reviziju obavlja poslove unutarnje revizije za Središnji državni ured u skladu s najboljom strukovnom praksom, standardima unutarnje revizije i propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru te kodeksom strukovne etike; daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu sa svrhom poboljšanja poslovanja Središnjeg državnog ureda; obavlja revizije usklađenosti poslovanja sa zakonima i provedbenim propisima te s aktima revizije uspješnosti poslovanja i financijske revizije za Središnji državni ured; provjerava ekonomičnost i učinkovitost korištenja imovine; procjenjuje prikladnost i djelotvornost sustava unutarnjih kontrola u svrhu upravljanja rizicima poslovnih sustava i procesa koji ih podržavaju; provodi unutarnje revizije sustava provedbe programa koje u cijelosti ili djelomično financira Europska unija i druge međunarodne organizacije i institucije; obavlja revizije na zahtjev državnog tajnika Središnjeg državnog ureda; predlaže preporuke državnom tajniku u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava; prati provedbu preporuka navedenih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija; daje mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za revidirana područja u kontekstu Izjave o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje strateške i operativne planove revizije; surađuje s tijelima nadležnim za poslove unutarnje revizije; obavljanjem revizijskih angažmana i savjetodavnom ulogom doprinosi jačanju sustava unutarnjih kontrola u aktivnostima koordinacije, provedbe i praćenja programa obnove potresom oštećenih objekata koji su Središnjem državnom uredu stavljeni u nadležnost pripreme i provođenja, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.
Voditeljica Samostalne službe: Tonka Goleš, dipl. oec.PODRUČNE SLUŽBE

Područne jedinice obavljaju poslove pripremanja, organiziranja, koordiniranja i provođenja programa, poslova, aktivnosti i postupaka iz djelokruga; područna jedinica sudjeluje u poslovima koji se odnose na davanje stručnih mišljenja o načinu provedbe zakona i drugih propisa u okviru svoga djelokruga; za područje svoga djelokruga vodi evidenciju raspoloživih stambenih jedinica koje se koriste za programe stambenog zbrinjavanja koje provodi Središnji državni ured sukladno zakonu kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, pravilniku kojim se uređuje najam stambenih i drugim propisima iz nadležnosti; evidenciju pravnih osnova o pravu na stambeno zbrinjavanje davanjem u najam kuće ili stana u državnom vlasništvu; sudjeluje u planiranju, pripremi, organizaciji i provedbi aktivnosti i projekata međuresorne suradnje s jedinicama lokalne samouprave i tijelima državne uprave, kao i u planiranju, pripremi, organizaciji i provedbi operativnih programa, strategija, odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske iz svoje nadležnosti; predlaže i provodi Godišnji plan upravljanja nekretninama koji sadrži godišnje planove održavanja stambenih jedinica, planove izgradnje, kupnje i plan kontrole zakonitog korištenja stambenih jedinica; provodi pregled ponuđenih stambenih jedinica za kupnju, preuzima kupljene stambene jedinice od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i sanirane/obnovljene i izgrađene stambene jedinice; predlaže dodjelu pojedinih stambenih jedinica korisnicima sukladno godišnjem planu stambenog zbrinjavanja; inicira postupak za utvrđivanje prava po službenoj dužnosti te vodi evidenciju o istom; inicira postupke utvrđivanja prava na stambeno zbrinjavanje po službenoj dužnosti; u okviru godišnjeg plana rada i kontrola planira i organizira mjere i aktivnosti za zakonito i svrhovito korištenje stambenih jedinica u državnom vlasništvu za područje svoga djelokruga te po provedenim kontrolama inicira i provodi potrebne mjere i aktivnosti; obavlja poslove koji se odnose na terensku provedbu i nadzor svih stambenih programa o čemu prikuplja potrebnu dokumentaciju posebno u dijelu izvršavanja obveza korisnika stambenih programa; vodi evidenciju o sklopljenim ugovorima iz svoga djelokruga; koordinira i nadzire potpisivanje ugovora o najmu s korisnicima te iste uvodi u posjed stambene jedinice; zaprima i obrađuje zahtjeve za kupnju i darovanje nekretnina te ih dostavlja na obradu i postupanje nadležnoj ustrojstvenoj jedinici; koordinira poslove pripreme i potpisivanja ugovora s korisnicima prava; organizira i obavlja rad sa strankama, predlaže pokretanje postupaka vlasničko-pravnog uređenja nekretnina i operativno sudjeluje u postupcima vezanim za uknjižbu nekretnina i vođenja ažurne evidencije nekretnina kojima gospodari i upravlja Središnji državni ured; priprema predmete za Povjerenstvo za procjenu stanja stambenih jedinica, Povjerenstvo za raspolaganje stambenim jedinicama i Povjerenstvo za procjenu stambenih jedinica; koordinira potpisivanje ugovora o najmu s korisnicima, iste uvodi u posjed stambene jedinice, te preuzima vraćene stambene jedinice od korisnika; koordinira postupke stupanja u posjed te iseljavanja iz državne imovine; prikuplja i kompletira dokaze u svrhu pokretanja postupaka zbog nezakonitog korištenja stambenih jedinica; inicira postupke gubitka i ukidanja prava na stambeno zbrinjavanje korisnika koji odbijaju useljenje u dodijeljenu stambenu jedinicu i odbijaju potpisati ugovor o najmu; definira poslovne procese iz svoga djelokruga za koje detektira i utvrđuje rizike, njihovu vjerojatnost i učinak te sukladno tome utvrđuje i provodi unutarnje kontrole za sprječavanje aktiviranja rizika; utvrđuje stanje stambenih jedinica i prema utvrđenom stanju izrađuje prijedloge pojedinačne obnove stambenih jedinica kao i prijedloge obnove i izgradnje višestambenih zgrada; pokreće postupke izvanrednog održavanja stambenih jedinica; kontrolira i ovjerava troškove nastale u obavljanju poslova iz svoga djelokruga; ažurno vodi evidencije o sklopljenim međuvlasničkim ugovorima i ugovorima o upravljanju zgradama u kojima je Republika Hrvatska suvlasnik, surađuje s upraviteljima višestambenih zgrada na području svoga djelokruga i sudjeluje u pripremi i kontroli izvršenja obveza po ugovorima o upravljanju zgradama i međuvlasničkih ugovora; prati i kontrolira rad upravitelja višestambenih zgrada u kojima je Republika Hrvatska suvlasnik; kontrolira obračun, ispravnost i pravovremenost računa za plaćanje pričuve, režijskih i drugih troškova s osnova vlasništva; surađuje s drugim tijelima državne uprave; podnosi zahtjeve za sklapanje ugovora o opskrbi električnom i toplinskom energijom, vodnim uslugama i drugim komunalnim uslugama za pojedinačne stambene jedinice nakon kupnje i obnove istih kao i zahtjeve za prijenose istih ugovora na korisnike stambenih jedinica te sudjeluje u njihovoj izradi i potpisivanju; izrađuje provedbeni program i godišnji plan rada iz svoje nadležnosti; sudjeluje u izradi godišnjeg plana stambenog zbrinjavanja u dijelu koji se odnosi na djelokrug; izrađuje pisane upute, smjernice i tumačenja za ujednačeno postupanje u radu; prati provedbu i učinak propisa iz nadležnosti i prema potrebi inicira izmjene i dopune istih; priprema odgovarajuće statistike i izvještaje, sudjeluje u popisu imovine i obveza iz dijela svoga djelokruga te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
Ustrojene su:
 
 • Područna služba  Petrinja, voditeljica Područne službe Sanja Barać, dipl. oec.
 • Područna služba Vukovar, voditelj Područne službe Miroslav Kosanović, mag. oec
                 - Odjel I, voditelj Odjela Dario Topić, dipl. oec.
                 - Odjel II, radno mjesto nije popunjeno
            - Ispostava Osijek, voditeljica Ispostave Ivana Vuknić, dipl. oec.
            - Ispostava Slavonski Brod, voditelj Ispostave Pero Martinović, dipl. oec.
 
 • Područna služba Gospić, voditelj Područne službe,
 • Područna služba Knin, voditeljica Područne službe Marija Kunac, dipl. iur.
 • Područna služba Zadar, voditeljica Područne službe Sandra Kaurloto, dipl. defektolog
- Samostalni izvršitelj u Gračacu, stručna referentica Ivana Radoš, ekonomist
 • Područna služba Karlovac, voditelj Područne službe Viktor Smolić , dipl. oec.
- Ispostava Zagreb, radno mjesto nije popunjeno
- Samostalni izvršitelj u Plaškom,
- Samostalni izvršitelj u Bjelovaru
 
Pravilnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje