Nacionalni program

Cilj Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19) je poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima sukladno posebnom zakonu u Republici Hrvatskoj i područjima koja se u smislu ovoga Zakona smatraju područjima posebne državne skrbi (područja primjene ovoga Zakona), što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja tekuće godine nadležnom upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Popis nadležnih upravnih tijela u županijama i gradu Zagrebu 
Stambeno zbrinjavanje na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima moguć je na jedan od slijedećih modela:
 • najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
 • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika
 • darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
 • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju.
Bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje

Sukladno Uredbi o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (“Narodne novine“, broj 14/19), za ostvarivanje bodova potrebna je slijedeća dokumentacija:
 

 • Za bodove prema broju članova obiteljskog domaćinstva
- broj članova obitelji vidljiv je iz zahtjeva za stambeno zbrinjavanje,
 • Za bodove prema broju djece predškolske, školske i fakultetske dobi
- za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrda škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove
 • Za bodove na temelju imovinskog stanja svih članova u obitelji
- obračunska isprava za isplatu plaće od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju
 • Za bodove na temelju stručne spreme podnositelja zahtjeva i člana obitelji
- diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene u prijavi
 • Za bodove prema prebivanju na području grada/općine
- uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na prijavi
 • Za bodove na temelju stambenog statusa
- dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika
 • Za bodove prema životnoj dobi podnositelja
- preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih,
 • Za bodove na osnovu smrtno stradalog ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a, koji su državljani RH i imaju prebivalište u RH
- potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a
 • Za bodove koje ostvaruje hrvatski ratni vojni invalid ili ratni vojni invalid pripadnika HVO-a, koji je državljanin RH i ima prebivalište u RH
- potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
 • Za bodove na temelju invaliditeta podnositelja ili člana obitelji navedenih u prijavi
- ​dokaz o utvrđenom invaliditetu
 • Za bodove podnositelja prijave ili članova obiteljskog kućanstva koji su na prijavi za stambeno zbrinjavanje, a imaju status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika HVO-a koji je državljanin RH i ima prebivalište u RH
- potvrda nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane
 • Za bodove s osnova statusa žrtve nasilja u obitelji
- pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji
 • Za bodove s osnova statusa prognanika, povratnika ili izbjeglice
- potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice
 • Bodovi s osnova broja godina od dana podnošenja prvog zahtjeva za stambeno zbrinjavanje
- ​Uvid u službenu evidenciju Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje ili nadležnih upravnih tijela u županijama
Korisnici stambenog zbrinjavanja u kućama i stanovima u državnom vlasništvu na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima mogu ostvariti pravo na:
Najam nekretnine prema članku 18. Zakona:
 
 • Najam nekretnine u visini zaštićene najamnine (2,70 kn/m²) za stambenu površinu koju koristi
 • Iznimno, visina najamnine za stanove na području prve skupine potpomognutih područja iznosi 20% od visine propisane zaštićene najamnine
 • Iznimno, visina najamnine za obiteljske kuće na području prve i druge skupine potpomognutih područja iznosi 1 kunu mjesečno
 • Pravo na zaštićenu najamninu iz točke 2. i 3. gubi se kada u vrijeme primjene ovoga Zakona pojedina općina ili grad izgubi status potpomognutog područja, a ne ulazi u područje posebne državne skrbi
 • Korisnicima kojima je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu visina najma obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu iznosi 1 kunu mjesečno za stambenu jedinicu dok traje utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu 

Kupnju nekretnine prema članku 30. Zakona:
 
 • Kupnju navedenih nekretnina po povoljnim uvjetima prema Uredbi o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (“Narodne novine“, broj 24/19)
 
Darovanje nekretnina prema članku 27. Zakona mogu ostvariti:
 
 • hrvatski branitelj i članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao korisnici kod Središnjeg državnog ureda
 • pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog i umrlog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane državljanina Republike Hrvatske, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao njezini korisnici kod Središnjeg državnog ureda
 • korisnik koji je dobio na korištenje stan u državnom vlasništvu na temelju propisa o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju, uz uvjet da se njime koristi i u njemu prebiva najmanje deset godina od dana donošenja rješenja te nema u vlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu na području Republike Hrvatske 
 • korisnik koji je koristio imovinu koja je vraćena u posjed vlasniku odnosno koja je od njega otkupljena na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (“Narodne novine“, broj 92/98) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 88/02), a sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, boj. 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14  i 18/15), stambeno je zbrinut davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu, uz uvjet da je nekretnina koja je predmet darovanja smještena na područjima prve i druge skupine područja posebne državne skrbi te uz uvjet da na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu ili ako istu nije prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio nakon 8. listopada 1991. godine i uz uvjet da se koristi i prebiva u stanu ili obiteljskoj kući u državnom vlasništvu te je evidentiran kao njezin korisnik kod Središnjeg državnog ureda 
 • korisnik kojemu je prema članku 23., u vezi s člankom 24. Zakona o obnovi (“Narodne novine“, broj  24/9654/9687/9657/0038/0945/1151A/1398/19 ), obiteljska kuća izgrađena u organiziranoj obnovi na drugom mjestu, ako je izgrađena na zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske
 • osobe za koje su izgrađene obiteljske kuće u državnom vlasništvu zbog zatvaranja prognaničkih naselja.
Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Ovom uredbom propisuje se utvrđivanje statusa bivših nositelja stanarskog prava i članova njihovih obitelji, te uvjeti i postupak njihovog stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi.
 • Stambeno zbrinjavanje može se ostvariti:
  1. davanjem u najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske,
  2. darovanjem i organiziranom ugradnjom građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, uz suglasnost tog člana obiteljskog domaćinstva.
 • Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti:
1. ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske, ili ako istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno ako nisu stekli pravi položaj zaštićenog najmoprimca,
 
2. ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području država nastalih raspadom SFRJ ili drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 144/13)
Korisnici koji su sklopili Ugovor o najmu stana u Vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno navedenoj Oluci o prodaju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, mogu po povoljnijim uvjetima kupiti nekretninu datu im u najam.
Stambeno zbrinjavanje izvan posebne državne skrbi mogu ostvariti isključivo bivši nositelji stanarskih prava i to prema slijedećim modelima:
 • davanjem u najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske, 
 • darovanjem i organiziranom ugradnjom građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, uz suglasnost tog člana obiteljskog domaćinstva 

Zahtjeve za stambeno zbrinjavanje bivši nositelji stanarskih prava mogli su podnositi uredima državne uprave u županijama i Upravnom tijelu Grada Zagreba do 31. prosinca 2018. godine.
 
O zahtjevima o kojima nije riješeno do 01. siječnja 2019.godine, kada je na snagu stupio Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19), rješavaju nadležna upravna tijela u županijama, odnosno Upravno tijelo Grada Zagreba.
 
 
Obnova stambenih jedinica
Kroz program stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi vrši se i obnova stambenih jedinica odnosno obiteljskih kuća i stanova u stambenim zgradama sukladno Zakonu o obnovi („Narodne novine“ 24/9654/9687/9657/0038/0945/1151A/13, 98/19 ),
Cilj obnove ratom stradalih područja je obnova materijalnih dobara koja su oštećena ili uništena u Republici Hrvatskoj odnosno koja su bila izložena razornim djelovanjima i posljedicama tih djelovanja.
Program obnove obuhvaća obnovu stambenih jedinica (obiteljskih kuća i stanova), objekata i uređaja infrastrukture  i objekata javne namjene, te kulturna dobra i prirodne vrijednosti.
Skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama i povratak
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pravni je slijednik Ureda za izbjeglice, povratnike i prognanike te vodi evidenciju povratnika koji su se vratili u Republiku Hrvatsku od 1995. godine kada je započeo proces povratka i registrirali su se kao takvi, kao i o prognanicima koji su bili u tom statusu.
Središnji državni ured osigurava preostalim osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica odgovarajuću skrb, odnosno prava koja proizlaze iz statusa sukladno odredbama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj 29/9996/9339/9529/99128/9951A/13, 98/19).

Obrazac – zahtjev za izdavanje potvrda strankama za podatke o kojima službene evidencije vodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (PDF / Word)