Nacionalni program

Cilj je Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima poticanje povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima sukladno posebnom zakonu u Republici Hrvatskoj i područjima koja se u smislu ovoga Zakona smatraju područjima posebne državne skrbi (područja primjene ovoga Zakona), što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.


 
Stambeno zbrinjavanje na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima moguć je na jedan od slijedećih modela:
 • najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu
 • darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće
 • darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika
 • darovanjem građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika
 • darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju.
Bodovanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

I.  Za ostvarivanje bodova potrebna je sljedeća dokumentacija:

 • Za bodove prema broju članova obiteljskog domaćinstva
  • broj članova obitelji vidljiv je iz zahtjeva za stambeno zbrinjavanje,
 • Za bodove prema broju djece predškolske, školske i fakultetske dobi 
  • za djecu predškolske dobi potreban izvadak iz matične knjige rođenih, za školsku djecu potvrda iz škole ili fakulteta,
 • Za bodove na temelju imovinskog stanja obitelji
  • dokaz o plaći od poslodavca ili ako nije zaposlen dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju, zatim prihod od obrta poljoprivrede ili primanja po Zakonu o socijalnoj skrbi,
 • Za bodove na temelju stručne spreme podnositelja zahtjeva
  • diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju,
 • Za bodove na temelju stručne spreme članova obitelji
  • diploma ili svjedodžba o završenom obrazovanju za sve članove obitelji navedene na zahtjevu,
 • Za bodove prema prebivanju na području grada/općine
  • uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva,
 • Za bodove na temelju stambenog statusa 
  • dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje kod člana obitelji treba dostaviti potpisanu izjavu i ovjerenu kod javnog bilježnika,
 • Za bodove prema životnoj dobi
  • preslika osobne iskaznice ili izvod iz matične knjige rođenih,
 • Za bodove za članove obitelji smrtno stradalog i umrlog branitelja
  • izvršno rješenje o statusu člana obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • Za bodove koje ostvaruje Hrvatski ratni vojni invalid
  • izvršno rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata,
 • Za bodove na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana obitelji
  • dokaz o utvrđenoj invalidnosti,
 • Za bodove prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH
  • izvadak iz Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
 • Za bodove za žrtve nasilja u obitelji
  • zapisnik nadležne policijske uprave i socijalna anamneza nadležnog centra za socijalnu skrb,
 • Za bodove prema statusu prognanika, povratnika, izbjeglice
  • potvrda o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice.
II. Prikupljanje potrebne dokumentacije

Dokumentaciju o kojim tijela državne uprave, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravne osobe koje imaju javne ovlasti vode službene očevidnike mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba pribavljaju službenim putem.

III. Dodatni bodovi za ostvarivanje prava na darovanje građevinskog materijala

Podnositelj zahtjeva za darovanje građevinskog materijala može ostvariti dodatne bodove:
 • ako boravi u kući koja se smatra neuseljivom po članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi
 • za izgradnju nove kuće na građevinskom zemljištu,
 • ako boravi u stambenoj jedinici nedostatne površine popisane člankom 9.b Zakonom o područjima posebne državne skrbi.

Za ostvarivanje dodatnih bodova za darovanje građevinskog materijala podnositelj zahtjeva daje izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenu kod javnog bilježnika.

 
Korisnici stambenog zbrinjavanja u kućama i stanovima u državnom vlasništvu na na području primjene Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima mogu ostvariti pravo na:
Najam nekretnine prema članku 18. Zakona:
 
 • Najam nekretnine u visni zaštićene najamnine (2,70 kn/m²) za stambenu površinu koju koristi
 • Iznimno, visina najamnine za stanove na području prve skupine potpomognutih područja iznosi 20% od visine propisane zaštićene najamnine
 • Iznimno, visina najamnine za obiteljske kuće na području prve i druge skupine potpomognutih područja iznosi 1 kunu mjesečno
 • Pravo na zaštićenu najamninu iz točke 2. i 3. gubi se kada u vrijeme primjene ovoga Zakona pojedina općina ili grad izgubi status potpomognutog područja, a ne ulazi u područje posebne državne skrbi
 • Korisnicima kojima je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu visina najma obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu iznosi 1 kunu mjesečno za stambenu jedinicu dok traje utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu 


Kupnju nekretnine prema članku 30. Zakona:
 • Kupnju navedenih nekretnina po povoljnim uvjetima prema Uredbi o uvjetima za kupnju obiteljske kuće i stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 19/11, 56/11 i 3/13)  
 


Darovanje nekretnina prema članku 27. Zakona mogu ostvariti:
 
 •  hrvatski branitelj i članovi obitelji smrtno stradalog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao korisnici kod Središnjeg državnog ureda
 •  pripadnik Hrvatskog vijeća obrane te članovi obitelji smrtno stradalog i umrlog pripadnika Hrvatskog vijeća obrane državljanina Republike Hrvatske, uz uvjet da se koriste i prebivaju u stambenoj jedinici u državnom vlasništvu te su evidentirani kao njezini korisnici kod Središnjeg državnog ureda
 • korisnik koji je dobio na korištenje stan u državnom vlasništvu na temelju propisa o davanju u najam stanova na oslobođenom teritoriju, uz uvjet da se njime koristi i u njemu prebiva najmanje deset godina od dana donošenja rješenja te nema u vlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu na području Republike Hrvatske 
 • korisnik koji je koristio imovinu koja je vraćena u posjed vlasniku odnosno koja je od njega otkupljena na temelju Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba (»Narodne novine«, br. 92/98.) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 88/02.), a sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08., 57/11., 51A/13., 148/13., 76/14., 147/14. i 18/15.), stambeno je zbrinut davanjem u najam stana ili obiteljske kuće u državnom vlasništvu, uz uvjet da je nekretnina koja je predmet darovanja smještena na područjima prve i druge skupine područja posebne državne skrbi te uz uvjet da na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu stambenu jedinicu ili ako istu nije prodao, darovao ili na bilo koji drugi način otuđio nakon 8. listopada 1991. i uz uvjet da se koristi i prebiva u stanu ili obiteljskoj kući u državnom vlasništvu te je evidentiran kao njezin korisnik kod Središnjeg državnog ureda 
 • korisnik kojemu je prema članku 23., u vezi s člankom 24. Zakona o obnovi (»Narodne novine«, br. 24/96., 54/96., 87/96., 57/00., 38/09., 45/11. i 51/13.), obiteljska kuća izgrađena u organiziranoj obnovi na drugom mjestu, ako je izgrađena na zemljištu koje je u vlasništvu Republike Hrvatske
 • osobe za koje su izgrađene obiteljske kuće u državnom vlasništvu zbog zatvaranja prognaničkih naselja.
Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Ovom uredbom propisuje se utvrđivanje statusa bivših nositelja stanarskog prava i članova njihovih obitelji, te uvjeti i postupak njihovog stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi.
 • Stambeno zbrinjavanje može se ostvariti:
  1. davanjem u najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske,
  2. darovanjem i organiziranom ugradnjom građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili člana njegovog obiteljskog domaćinstva, uz suglasnost tog člana obiteljskog domaćinstva.
 • Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti:
1. ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske, ili ako istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno ako nisu stekli pravi položaj zaštićenog najmoprimca,
 
2. ako nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području država nastalih raspadom SFRJ ili drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili ili da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991. godine, odnosno nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca.
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 144/13)
Korisnici koji su sklopili Ugovor o najmu stana u Vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno navedenoj Oluci o prodaju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske, mogu po povoljnijim uvjetima kupiti nekretninu datu im u najam.
Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi na kojem se stambeno zbrinjavaju isključivo bivši nositelji stanarskog prava moguće je po modelima:
 • davanja u najam stana u državnom vlasništvu
 • darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

Zahtjev za stambeno zbrinjavanje podnosi se na propisanom obrascu Uredima državne uprave  po županijama ili Diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske kojem se prilaže dokumentacija navedena na obrascu zahtjeva.
Obnova stambenih jedinica
Kroz program stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi vrši se i obnova stambenih jedinica odnosno obiteljskih kuća i stanova u stambenim zgradama sukladno Zakonu o obnovi („Narodne novine“ 24/9654/9687/9657/0038/0945/11 i 51A/13),
Cilj obnove ratom stradalih područja je obnova materijalnih dobara koja su oštećena ili uništena u Republici Hrvatskoj odnosno koja su bila izložena razornim djelovanjima i posljedicama tih djelovanja.
Program obnove obuhvaća obnovu stambenih jedinica (obiteljskih kuća i stanova), objekata i uređaja infrastrukture  i objekata javne namjene, te kulturna dobra i prirodne vrijednosti.
Skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama i povratak
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje pravni je slijednik Ureda za izbjeglice, povratnike i prognanike te vodi evidenciju povratnika koji su se vratili u Republiku Hrvatsku od 1995. godine kada je započeo proces povratka i registrirali su se kao takvi, kao i o prognanicima koji su bili u tom statusu.
Središnji državni ured osigurava preostalim osobama u statusu prognanika, povratnika i izbjeglica odgovarajuću skrb, odnosno prava koja proizlaze iz statusa sukladno odredbama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj 29/9996/9339/9529/99128/99 i 51A/13).

Obrazac – zahtjev za izdavanje potvrda strankama za podatke o kojima službene evidencije vodi Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (PDF / Word)
Tekst Zakona o upravnim pristojbama
 
PROPISI
 • Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18
 • Zakonom o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 86/0857/1151A/13148/1376/14147/14 i 18/15),
 • Odlukom o stambenom zbrinjavanju povratnika-bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 42/13),
 • Zakon o obnovi („Narodne novine“ 24/9654/9687/9657/0038/0945/11 i 51A/13),
 • Uredba Vlade Republike Hrvatske o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine“, br. 19/1156/11 i 3/13),
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi  (“Narodne novine“, br. 56/11 i 149/11),
 • Zaključak o načinu STZB povratnika BNSP izvan PPDS (“Narodne novine”, br. 100/03179/0479/05),
 • Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava na stanovima izvan PPDS-a (“Narodne novine“, br. 63/08),
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine“, br. 109/10),
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine”, br. 109/11).
 • Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (“Narodne novine”, broj 96/9339/9529/99128/99 i 51/13).