Smještaj osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom


Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 127/17),  koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine, poslovi vezani za osiguravanje smještaja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom, prenijeti su iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

S obzirom na navedeni Zakon, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  poslove stambenog zbrinjavanja osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom za koje je navedeno ministarstvo raskinulo Ugovore o najmu s danom 31. prosinca 2017. godine. S vlasnicima i korisnicima  stambenih jedinica, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje potpisao je nove Ugovore o najmu s danom 1. siječnja 2018. godine.

Stambene jedinice u državnom vlasništvu obnovit će se i opremiti financiranjem iz Europskog fonda AMIF (Fond za azil, migraciju i integraciju) i to u visini 75 % financijske vrijednosti obnove i opremanja stanova, dok se 25 % sredstava financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

Postupak priznavanja prava na smještaj osobama sa odobrenom međunarodnom zaštitom utvrđuje se Rješenjem koje donosi nadležni centar za socijalnu skrb. U svakom Rješenju naveden je datum od kada je osobi/obitelji odobrena međunarodna zaštita te kraj prava na smještaj, što podrazumijeva dužinu trajanja od dvije godine od dana kada je odobrena međunarodna zaštita.

Ukoliko centar za socijalnu skrb utvrdi da osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom ima novčana sredstva kojima bi mogao sudjelovati u plaćanju troškova smještaja, Rješenjem o priznavanju prava na smještaj određuje se iznos s kojim osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom sudjeluje u plaćanju troškova smještaja, kao i režijskih troškova.

Osim po isteku Ugovora o najmu stanova, centar za socijalnu skrb u propisanom postupku utvrđuje pretpostavke te ukida  Rješenje o pravu za smještaj i u slijedećim slučajevima: na osobi zahtjev korisnika, u slučaju da korisnici bez opravdanog razloga odbiju osigurani smještaj, ako bez opravdanog razloga neprekidno duže od 30 dana ne borave na prijavljenoj adresi, ako se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za priznavanje prava na smještaj,  ako se utvrdi da ne skrbe o osiguranom smještaju s pažnjom dobrog gospodara i ako se utvrdi da koriste osigurani smještaj suprotno njegovoj namjeni.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. do 2019. godine, u kojem su definirane obveze tijela državne uprave u ostvarivanju prava iz sustava socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, stanovanja, učenja hrvatskog jezika i obrazovanja, zapošljavanja. Za provedbu Akcijskog plana zadužen je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, koji  na osnovu međuresorne suradnje prati provedbu integracije osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo