Pitanja i odgovori za najmoprimce u državnoj kući ili stanu

Dobio sam u najam državnu imovinu, što sam sve kao korisnik u obvezi plaćati?
Jedan od osnovnih elemenata obvezno pravnog odnosa najma je plaćanje najamnine.
 
Temeljem članka 19. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), korisnik stambenog zbrinjavanja je dužan redovito podmirivati sve obveze nastale u vezi s korištenjem obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, a osobito obveze vezane uz potrošenu vodu, električnu energiju, grijanje, komunalnu naknadu, vodnu naknadu te ostale obveze.
Na koji račun korisnici moraju plaćati najamninu?
Sukladno sklopljenim ugovorima o najmu mjesečna najamnina uplaćuje se na IBAN HR1210010051863000160, model i poziv na broj odobrenja: 64 5541-47932-broj ugovora o najmu.
Kada će biti izdane uplatnice za plaćanje najamnine?
Uplatnice se izdaju dva puta godišnje za tekuću godinu, odnosno u siječnju za prvih šest mjeseci te u srpnju za drugih šest mjeseci.
Što ako stranka nije u mogućnosti plaćati redovnu mjesečnu najamninu jer je korisnik centra za socijalnu skrb i prima minimalnu zajamčenu naknadu?
Sukladno članku 18. stavak 8. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, korisnicima kojima je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, visina najma obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu iznosi 1 kunu mjesečno za stambenu jedinicu sve dok traje utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu. Korisnik je dužan podnijeti zahtjev za umanjenje mjesečne najamnine te priložiti rješenje centra za socijalnu skrb i odgovarajuću potvrdu da to rješenje nije ukinuto.
Kada će stranka dobiti nekretninu podobnu za stanovanje iz razloga što je ista u kojoj sada boravi protekom vremena postala ne uvjetna?
Korisnici koji imaju utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje i borave u dodijeljenoj stambenoj jedinici, a nekretnina je oštećena, ima lošu stolariju, krovište i slično, mogu podnijeti zamolbu za zamjenom stambene jedinice. Pri Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje osnovano je Povjerenstvo za raspolaganje stambenim jedinicama koje temeljem Pravilnika o najmu stambenih jedinica („Narodne novine“, broj: 25/19) odlučuje o takvim  zahtjevima.
 
Nakon što Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimi zamolbu korisnika, istu prosljeđuje u Područnu službu koji će nakon prikupljenih činjenica i dokaza, a u skladu sa slobodnim i useljivim stambenim jedinicama, dostaviti prijedlog za zamjenu na razmatranje Povjerenstvu. Pri tome napominjemo da se zamjena stambene jedinice odobrava samo u iznimnim situacijama, a o konačnoj odluci korisnika ćemo obavijestiti pisanim putem.
 
Osim zamjene stambene jedinice, moguća je i sanacija/obnova stambene jedinice. Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donosi Godišnji plan sanacije i obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu na teret proračunskih sredstava Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a realizacija Godišnjeg plana ovisi o visini financijskih sredstava osiguranih u Financijskom planu Ureda za tu namjenu.
 
Ukoliko korisnik podnosi zamolbu za sanaciju stambene jedinice, ista se prosljeđuje nadležnoj Područnoj službi  koja će nakon prikupljenih činjenica i dokaza o stanju objekta, predložiti stambenu jedinicu za uvrštavanje u Godišnji plan, a čija realizacija ovisi isključivo o raspoloživim proračunskim sredstvima za tu namjenu.

Više o najmu stambenih jedinica u državnom vlasništvu možete vidjeti na ovoj poveznici.
Zašto je potrebno plaćati retroaktivno dug s osnova najma po Odluci VRH o otpisu potraživanja za najam?
Temeljem članka 18. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), Središnji državni ured sklapa ugovor o najmu sukladno propisu o najmu stanova s korisnikom koji se stambeno zbrinjava na način propisan člankom 7. točkom 1.  Zakona i to na temelju izvršnog rješenja o utvrđenom pravu na stambeno zbrinjavanje. Korisnik se useljava u stan ili obiteljsku kuću nakon što je s njim sklopljen ugovor o najmu.
 
Temeljem članka 22. Zakona korisnik iz članka 7. točke 1. gubi pravo na stambeno zbrinjavanje u stambenoj jedinici koja mu je dana u najam kada Središnji državni ured utvrdi da u ugovorenom roku ne ispunjava i druge obveze iz ugovora o najmu, kao što su plaćanje najamnine i troškova vezanih za korištenje stambene jedinice, a njih ne podmiri najkasnije u roku od tri mjeseca od opomene Središnjeg državnog ureda.
 
S obzirom da je redovnom kontrolom  stambenih jedinica u vlasništvu RH kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje utvrđeno da je veliki broj stambenih jedinica useljen korisnicima s kojima nije sklopljen ugovor o najmu, a na koje se ne mogu retroaktivno primijeniti odredbe Zakona o najmu stanova („Narodne novine“, broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) u dijelu izdavanja ugovora o najmu za proteklo razdoblje, te provesti  naplata najma, 2017. godine, na prijedlog Središnjeg državnog ureda Vlada Republike Hrvatske  je donijela Odluku o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj:  99/17), a kojom je dana ovlast Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje da po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke utvrdi i otpiše potraživanja za najam stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi korisnicima kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj: 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13, 76/14, 147/14 i 18/15) koji su uvedeni u posjed stambene jedinice, koji su stvarno i kontinuirano prebivali ili boravili u stambenoj jedinici od uvođenja u posjed, te koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis duga prebivaju ili borave u dodijeljenim stambenim jedinicama.
 
Sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj: 99/17), dugovanje s osnova najma korisnika otpisuje se za razdoblje do 30.09.2014. godine, a za razdoblje od 1.10.2014. do trenutka izdavanja ugovora o najmu, korisnici su dužni platiti dug po osnovi najma koji se utvrđuje odlukom koja sadrži iznos otpisa i zaduženja, jer se nekretnina koristi po osnovi obvezno pravnog odnosa najma. Između ostalog, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje za sve stanove u vlasništvu Republike Hrvatske plaća pričuvu koja je često znato veća od zaštićene najamnine.
Zašto je potrebno platiti dug s osnova najma u slučaju kada stranka ima podnesen zahtjev za darovanje i čeka na provedbu istog?
Temeljem članka 18. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje sklapa ugovor o najmu sukladno propisu o najmu stanova s korisnikom koji se stambeno zbrinjava na način iz članka 7. točke 1. Zakona na temelju izvršnog rješenja o utvrđenom pravu na stambeno zbrinjavanje.
 
Temeljem članka 19. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), korisnici stambenog zbrinjavanja su temeljem najma stambene jedinice, uz plaćanje najamnine, dužni redovito podmirivati sve obveze nastale u vezi s korištenjem obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, a osobito obveze za potrošenu vodu, električnu energiju, grijanje, komunalnu naknadu, vodnu naknadu te ostale obveze. Također, dužni su do sklapanja ugovora o prijenosu prava vlasništva  platiti obveze nastale s osnova najma koje nisu predmet prijenosa, osim korisnika koji su izuzeti od obveze temeljem čl. 8.  Pravilnika o najmu stambenih jedinica.
 
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje može korisnika stambenog zbrinjavanja privremeno osloboditi plaćanja obveza s naslova najma dok se ne ostvare uvjeti za prestanak oslobađanja u slučaju ako su korisnici podnijeli zahtjev za darovanje obiteljske kuće u kojoj prebivaju, a za koju još uvijek nije okončan postupak darovanja, do okončanja  postupka.
 
Iznimno od stavka 1. članka 19., korisnici koji su podnijeli zahtjev za darovanje stana u kojem prebivaju neće biti oslobođeni od plaćanja najma do okončanja postupka darovanja ako je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje plaćao ili plaća troškove pričuve za iste na teret sredstava državnog proračuna.
 
Plaćanja obveza za najam neće biti oslobođeni niti korisnici iz gradova i općina: Benkovac, Drniš, Glina, Gospić, Hrvatska Kostajnica, Knin, Karin  Gornji, Lipik, Novska, Obrovac, Otočac, Pakrac, Petrinja, Slunj, svih gradova i općina Vukovarsko -srijemske  i Osječko-baranjske županije koji nisu  bili oslobođeni od  plaćanja obveze za  najam  sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi do kraja 2018. godine kojim se propisuje da nisu mogli podnijeti zahtjev za darovanje stambene jedinice u slučaju korištenja tuđe imovine.
 
Korisnici koji ostvaruju pravo na darovanje stana  u kojem prebivaju bili su  dužni  preuzeti obvezu  nastalu s osnova  pričuve za istu, stoga u slučaju ako su  Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i njegovi prednici podmirivali i još uvijek podmiruju obveze s tog osnova u visini zaštićene najamnine na teret proračunskih sredstava, dužni su plaćati najamninu do okončanja postupka darovanja.
Zašto je potrebno platiti dug s osnova najma i s obzirom na institut zastare, te u slučaju kada nisu ispostavljene uplatnice i ugovor o najmu?
Temeljem ispostavljenih odluka o otpisu potraživanja za najam koje izdaje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje korisnicima stambenih jedinica u postupku provođenja revizije korištenja, a u kojima su evidentirana utvrđena ukupna dugovanja za najam, iznos za otpis nepodmirenog dugovanja za koja su nastupili rokovi zastare, te iznos dugovanja za koja nije nastupio rok zastare, korisnici imaju obvezu podmiriti samo obveze za koje nije nastupila zastara potraživanja.
 
S obzirom da je proces revizije izuzetno složen postupak kontrole više od 15.000 stambenih jedinica koje se nalaze na području  jedinica lokalne samouprave  koje  su razvrstane u   potpomognuta područja, a što obuhvaća više od stotinu jedinica lokalne samouprave, odnosno područje u nadležnosti deset županija, revizija je u tijeku već drugu kalendarsku godinu čime su se rokovi zastare promijenili u odnosu na kalendarsku godinu. Unatoč tome korisnici koji su zatečeni u stambenim jedinicama bez obostrano potpisanih ugovora o najmu tj. koji su prebivali ili boravili u stambenoj jedinici od uvođenja u posjed, odnosno koji u vrijeme utvrđivanja prava na otpis prebivaju ili borave u stambenoj jedinici, bez obzira na to imaju li ili nemaju sklopljen ugovor o najmu, imaju obveze u odnosu na rokove utvrđene u Odluci  o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj: 99/17).
 
Kako je predmetna odluka stupila na snagu 6. listopada 2017. godine, korisnicima će biti  otpisano po službenoj dužnosti u okviru provođenja sveobuhvatne revizije korisnika stambenih jedinica u državnom vlasništvu, potraživanje od datuma ulaska u posjed nekretnine do 30. rujna  2014. godine.
 
U točki II. odluke određeno je da  otpis potraživanja na ime najma stambene jedinice mogu ostvariti korisnici stambenih jedinica iz stavka 1. ove točke koji na dan stupanja na snagu  odluke imaju sklopljene ugovore o najmu i korisnici stambenih jedinica koji na dan stupanja na snagu odluke nemaju sklopljene ugovore o najmu, a stambene jedinice koriste temeljem službene isprave kojom je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje po Zakonu o područjima posebne državne skrbi, čime je definiran odgovor na pitanja vezana za  neispostavljanje uplatnica za najam u prethodnom razdoblju, odnosno neispostavljanje ugovora o najmu.
 
Zatečeni korisnici u stambenim jedinicama u državnom vlasništvu s utvrđenim pravom na stambeno zbrinjavanje temeljem Zakona o područjima posebne državne skrbi, bez obzira na činjenicu da nemaju obostrano potpisan ugovor o najmu bili su dužni podmirivati sve obveze nastale s osnova korištenja stambene jedinice, a što je navedeno u ispostavljenom pravnom osnovu kojim je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje (suglasnost).
Što ako stranka nije u financijskoj mogućnosti platiti dug po odluci Središnjeg državnog ureda za otpis potraživanja?
Korisnici koji nisu financijski u mogućnosti podmiriti utvrđene obveze za najam temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj: 99/17), a ispunjavaju kriterije iz Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, broj: 52/13 i 94/14), imaju mogućnost ostvariti pravo na otpis potraživanja sukladno odredbama gore navedene Uredbe popunjavanjem ZFO obrasca. Više informacija o ZFO obrascu možete vidjeti u odgovorima na pitanja u nastavku.
Tko na temelju financijske ugroženosti ostvaruje pravo na otpis potraživanja?
Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, broj: 52/13 i 94/14) pravo na otpis potraživanja ima korisnik koji ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili je korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi.
 
Pravo na otpis imaju i korisnici koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade ili prava na pomoć na uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi, ali imovno stanje podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva odgovara sljedećim uvjetima:
 
 1. kada imovina, u novčanom obliku, podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva, po članu njegovog kućanstva,
 2. kada podnositelj zahtjeva, odnosno punoljetni članovi kućanstva imaju u vlasništvu stan ili kuću koju koriste isključivo za njihovo stanovanje, te ako imaju u vlasništvu automobil i/ili plovilo, čija vrijednost ne prelazi iznos od dvije proračunske osnovice na dan podnošenja zahtjeva,
 3. kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegovog kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice.
 
Gore navedeni uvjeti iz točke a, b i c moraju biti kumulativno ispunjeni.
Što je ZFO obrazac i kako popuniti ZFO obrazac?
ZFO obrazac je zahtjev za otpis duga ili plaćanja duga u obrocima, a više o njemu možete vidjeti u odgovoru na pitanje broj 9.
 
Stranka popunjava ZFO obrazac sukladno traženim podacima iz istog. Stranka ne popunjava zadnju stranicu ZFO obrasca, koja predstavlja mišljenje, jer isto popunjava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Popunjen ZFO obrazac stranka obavezno mora potpisati. Ukoliko stranka ima nedoumice oko popunjavanja istog ili ako ne može doći do ZFO obrasca, za pomoć se može obratiti nadležnoj Područnoj ispostavi Središnjeg državnog ureda.
 
Ovdje možete preuzeti ZFO obrazac.
Što sve treba dostaviti uz popunjeni ZFO obrazac?
Podnositelj zahtjeva obavezno treba priložiti:
 
 1. presliku isprave o postojanju duga
 2. potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz sustava socijalne skrbi, odnosno potvrdu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje ako je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje iz sustava socijalne skrbi.
 
U slučaju da nam prilažete presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili presliku rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje, molimo da dostavite uz isto isplatnicu o zajamčenoj minimalnoj naknadi za protekli ili tekući mjesec.
 
Ukoliko ne ostvarujete pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili pravo na pomoć za uzdržavanje, molimo Vas da u tom slučaju dostavite:
 
 1. potvrdu Porezne uprave o visini dohotka podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja imovno stanje
 2. potvrdu Porezne uprave o imovnom stanju podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva, ako je kriterij za stjecanje prava na otpis ili djelomičan otpis potraživanja imovno stanje iz članka 24. stavka 2. točke 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, broj: 52/13 i 94/14).
Kada će ZFO postupak tj. postupak otpisa duga biti završen?
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će razmotriti popunjeni ZFO obrazac te uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti dati mišljenje o utemeljenosti zahtjeva korisnika i poslati isti u Ministarstvo financija u daljnju proceduru.
 
Ministarstvo financija će na temelju mišljenja Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti, razmotriti zahtjev i ako su ispunjeni svi uvjeti udovoljiti zahtjevu ili predložiti Vladi donošenje Odluke o otpisu/djelomičnom otpisu potraživanja te će vrijeme završetka postupka ovisiti o udovoljavanju/ne udovoljavanju zahtjevu od strane Ministarstva financija ili Vlade RH.
Hoće li postupak ZFO biti po stranku riješen pozitivno?
Ako stranka udovoljava svim uvjetima iz Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, broj: 52/13 i 94/14), te je dostavila sve potrebne priloge i potpuno popunila obrazac ZFO, Središnji državni za obnovu i stambeno zbrinjavanje ured na temelju svih dokaza i okolnosti dat će pozitivno mišljenje o utemeljenosti zahtjeva i poslati isti u Ministarstvo financija u daljnju proceduru.
Kome poslati popunjen ZFO obrazac?
Popunjeni ZFO obrazac sa potrebnim prilozima šalje se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb.
Tko izdaje Potvrdu o imovnom stanju ili dohotku podnositelja zahtjeva?
Nadležna Ispostava porezne uprave.
U kojem vremenskom razdoblju se može koristiti otpis potraživanja prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja?
Sukladno čl. 26 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja („Narodne novine“, broj: 52/13 i 94/14), proizlazi slijedeće:
 
 • Ukoliko je fizičkoj osobi – građaninu odobren otpis duga, sljedeći zahtjev za otpis duga ne može podnijeti prije proteka roka od pet godina od donošenja odluke o otpisu potraživanja za prvobitni dug.
 
Koji su daljnji koraci u slučaju ako nadležna porezna ispostava odbija izdati potvrdu o imovnom stanju podnositelja zahtjeva?
Ukoliko nadležna Ispostava porezne uprave odbije izdati potvrdu o imovnom stanju za podnositelja zahtjeva, korisnik može poslati popunjeni ZFO obrazac bez navedene potvrde, te će Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje isti uzeti u daljnje razmatranje i isto neće biti zapreka davanju pozitivnog mišljenja o utemeljenosti zahtjeva, ali obavezno kao prilog mora priložiti potvrdu Porezne uprave o visini dohotka za sebe i za sve članove koji žive sa njim u istom kućanstvu.
Prijava za stambeno zbrinjavanje koju sam podnio/podnijela početkom godine uvrštena je na listu prvenstva, ali nisam dobio/dobila rješenje o utvrđenom pravu na stambeno zbrinjavanje. Kada mogu očekivati rješenje?
O pravu na stambeno zbrinjavanje rješavaju upravni odjeli u županijama redom prijava po listama prvenstva u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za stambeno zbrinjavanje, raspoloživim stambenim fondom i planom stambenog zbrinjavanja. Upravni odjeli u županijama donose rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za ostvarivanje prava i to u trenutku osiguravanja odgovarajuće stambene jedinice ili u trenutku osiguravanja financijskih sredstava za provedbu drugih modela stambenog zbrinjavanja vezanih uz darovanje građevnog materijala, za što nije zakonom propisan rok.
 
Prijave s liste prvenstva za koje u tekućoj godini nije doneseno rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje prenose se na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu s time da se sve stare i nove prijave boduju iznova.
Koji su pravni osnovi za rješavanje predmeta u okviru različitih rokova za nekretnine koje se nalaze na području iste jedinice lokalne samouprave?
Učestala su pitanja zainteresiranih korisnika stambenog zbrinjavanja koji su podnijeli zahtjeve za darovanje stambenih jedinica vezano za različite pristupe u visini obveza za plaćanje najma i otpisa dugovanja, za vrijeme rješavanja po zahtjevima i drugim relevantnim pitanjima vezanim za realizaciju prava na darovanje stambene jedinice.
U nastavku su navedeni pravni osnovi iz kojih proizlaze različita prava za korisnike koji ostvaruju pravo na darovanje stambenih jedinica, a u kojima se mogu pronaći odgovori na postavljena pitanja.
Vezano uz mogućnost otpisa duga po odluci Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, te nastavno na isto, na provedbu darovanja valja reći da se prilikom rješavanja pojedinačnih predmeta razmatra više čimbenika koji se odnose na činjenice je li stranka živi u kući ili u stanu tj. je li Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje za određenu nekretninu plaćao pričuvu, je li je stranka podnijela zahtjev za darovanje i po kojoj osnovi je isti zahtjev podnesen, kada je stranka podnijela zahtjev za darovanje,  je li  predmetna nekretnina uknjižena u zemljišne knjige, je li stranka podmirila dug sa osnove najma pa u tom slučaju nema daljnje prepreke za provedbu darovanja,  na kojem području RH se nalazi predmetna nekretnina, je li se stambena jedinica koristi u svrhu stambenog zbrinjavanja, te ostali uvjeti ovisno o pojedinačnim slučajevima.
Shodno navedenom, valja napomenuti da slučajevi stambenog  zbrinjavanja i prava koje proizlaze iz istog nisu za jednostavnu usporedbu, jer se razlikuju ovisno o nizu čimbenika bitnim za rješavanje i o specifičnim slučajevima koji su dio zakonodavnog okvira stambenog zbrinjavanja.
U razdoblju od 2018. – 2020. godine Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi sveobuhvatnu reviziju stambenih jedinica i korisnika kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno odredbama Zakona o područjima posebne državne skrbi, kao i  drugih zatečenih korisnika koji nemaju utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanju, a sukladno odredbama Odluke VRH o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj: 99/17).
Na osnovu utvrđenih činjenica u reviziji korisnicima se ispostavljaju odluke o otpisu potraživanja s osnova najma za koje je nastupila zastara i novoutvrđena obveza za najam od datuma ulaska korisnika u stambenu jedinicu do dana obrade predmeta.
Obveze korisnika s osnova najma u slučajevima ako ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno odredbama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima i datumu podnošenja zahtjeva za darovanje su sljedeće:
 1. Korisnici koji su podnijeli zahtjev za darovanje stambene jedinice –obiteljske kuće ili stana za koji Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nije plaćao pričuvu, oslobađaju se od obveze najma u razdoblju od datuma podnošenja zahtjeva do realizacije darovanja stambene jedinice;
 2. Korisnici koji su podnijeli zahtjev za darovanje stambene jedinice - stana  u stambenoj zgradi za koji Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje plaća pričuvu imaju obvezu plaćanja najma obračunatog u visini zaštićene najamnine od datuma ulaska u nekretninu do realizacije darovanja stambene jedinice;
 3. Neće biti oslobođeni obveze za najam do kraja 2018. godine, korisnici  tuđe imovine koji prebivaju u  obiteljskim  kućama  i stanovima, koji su podnijeli zahtjev za darovanje  stambene jedinice s prebivalištem u gradovima i općinama: Benkovac, Drniš, Glina, Gospić, Hrvatska Kostajnica, Knin, Karin  Gornji, Lipik, Novska, Obrovac, Otočac, Pakrac, Petrinja, Slunj, svim gradovima i općinama Vukovarsko-srijemske  i Osječko-baranjske županije, a koji nisu bili oslobođeni od plaćanja obveze za  najam  po Zakonu o područjima posebne državne skrbi do kraja 2018. godine, sukladno čijim odredbama nisu mogli podnijeti zahtjev za darovanje stambene jedinice temeljem korištenja tuđe imovine.
Korisnik koji prebiva u obiteljskoj kući i stanu za koji Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ne plaća pričuvu bit će oslobođen obveze za najam za razdoblje od 1.01.2019. godine do realizacije darovanja.
 
Za korisnike za koje se u postupku utvrdi da ispunjavaju sve uvjete za otpis potraživanja ispostavljaju se odluke za otpis potraživanja i ugovori o najmu ako do tada nisu sklopljeni, odnosno za korisnike za koje se utvrdi da nezakonito koriste stambenu jedinicu pokreću se postupci ukidanja prava na stambeno zbrinjavanje slijedom čega korisnik gubi pravo na darovanje iste.
 U postupku utvrđivanja prava na otpis potraživanja primjenjuju se slijedeći pravni osnovi:
 1. Odluka  Vlade Republike Hrvatske o otpisu potraživanja s naslova najma stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj: 99/17);
 2. Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj:  106/18 i 98/19);
 3. Zakon o najmu stanova („Narodne novine“, broj: 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18, Odluka USRH 105/20 );
 4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (“Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18);
 5. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“, broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18);
 6. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  („Narodne novine“, broj: 91/96, 66/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14);
 7. Zakon o zemljišnim knjigama  („Narodne novine“, broj: 63/19)
 8. Zakon o zemljišnim knjigama  („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17);
 9. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine“, broj 94/13 i 18/16);
 10. Zakon o upravljanju državnom imovinom(„Narodne novine“, broj:  52/18)
 11.  Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj:  19/11, 56/11 i 3/13);
 12.  Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH na području hrvatskog Podunavlja („Narodne novine“, broj:  1/14)
 13. Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu RH na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata („Narodne Novine“, broj: 94/05, 153/05 i 142/06)
 14. Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu RH na područjima posebne državne skrbi („Narodne novine“, broj 82/07) - HVO i članovima obitelji smrtno stradalog pripadnika
Što ako korisnik odbija potpisati ugovor o najmu?
Odbijanje  potpisivanja  ugovora o najmu  smatra  se odbijanjem izvršenja rješenja. Korisnici stambenog zbrinjavanja najmom stambene jedinice u državnom vlasništvu dužni su sukladno odredbama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima potpisati ugovor, jer tek nakon toga mogu ostvariti neka od prava koja su predviđena Zakonom  o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.
 
U slučaju kada je korisniku utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, a on iz nekih osobnih razloga odbija potpisati ugovor o najmu koji mu je ispostavljen u svrhu zakonitog korištenja stambene jedinice, odnosno u svrhu izvršenja rješenja kojim je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje, protiv njega će se pokrenuti postupak radi gubitka prava na stambeno zbrinjavanje, a posljedično i postupak iseljenja;
 
 • Ukoliko korisnik odbije potpisati ugovor o najmu, smatrat će se da odbija izvršenje rješenja te će se dati prijedlog za pokretanje postupka radi gubitka prava u toj stambenoj jedinici;
 • Pravna osnova za ovakvo postupanje je u čl. 18. u vezi s čl. 22. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18 i 98/19);
 • Po pravomoćnosti rješenja o gubitku prava pokreće se postupak iseljenja i radi naknade štete;