Potvrde o obnovi, statusu prognanika, povratnika, izbjeglice i/ili da niste stambeno zbrinuti

Kome se i na koji način podnosi zahtjev za izdavanje potvrde o obnovi i/ili statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice i/ili potvrde da nisam podnositelj prijave ili da nisam korisnik stambenog zbrinjavanja?
Zahtjev za izdavanje potvrde o obnovi i/ili statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice, odnosno potvrde da nisam podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje ili da nisam korisnik stambenog zbrinjavanja podnosi se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje u Zagrebu, Savska cesta 28. Zahtjev se može podnijeti neposredno, predajom u pisarnici Središnjeg državnog ureda ili pisano, putem pošte.
 
Obrasci zahtjeva nisu propisani, međutim isti postoje i objavljeni su na slijedećim linkovima:
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice i/ili potvrde da nisam podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje ili da nisam korisnik stambenog zbrinjavanja.
 
Obrazac zahtjeva za izdavanje potvrde o obnovi obiteljske kuće
 
Da li potrebno uplatiti upravnu pristojbu od 20 kuna?
Zahtjevu se prilaže dokaz o plaćenoj upravnoj pristojbi od 20,00 kn (državni biljeg ili potvrda o uplati) ili dokaz o oslobođenju od plaćanja upravne pristojbe.
 
  • Tarifa broj 4. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine'', broj: 8/17, 37/17, 129/17, 18/1997/19 i 128/19), propisuje iznos pristojbe na zahtjeve, zamolbe od 20,00 kn.
U kojim slučajevima mogu biti oslobođen od plaćanja upravne pristojbe?
Člankom 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine'', broj: 115/16), propisano je oslobođenje od plaćanja pristojbi tako da su od plaćanja pristojbi uz ostalo, oslobođeni:
 
 - građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka  i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, o čemu se daje pisani dokaz;
  • civilni invalidi Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status;
  • supružnici, djeca i roditelji poginulih, umrlih i nestalih civila iz Domovinskog rata, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status;
  • supružnici, djeca i roditelji smrtno stradalih zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status;
  • osobe u statusu prognanika i izbjeglice
 
Što ako sam podnio zahtjev za potvrdu, a nisam uplatio upravnu pristojbu?
Ukoliko uz zahtjev za izdavanje potvrde nije priložen dokaz o plaćenoj pristojbi ili dokaz o oslobođenju od obveza plaćanja upravne pristojbe, podnositelju će sukladno članku 18. stavak 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine'', broj: 115/16 ), biti poslana opomena s pozivom na otklon nedostatka tj. plaćanje pristojbe u iznosu od 20,00 kn kao i pristojbe za opomenu u iznosu od 20,00 kn (ukupno 40,00 kn).
Ako nisam u mogućnosti kupiti i dostaviti biljeg, na koji način i na koji broj računa se može uplatiti pristojba?
U ovom slučaju, upravnu pristojbu treba uplatiti u korist državnog proračuna, IBAN HR1210010051863000160, sa pozivom na broj odobrenja HR645002-47932-OIB (OIB je osobni identifikacijski broj) uplatitelja, te dokaz o tome dostaviti uz zahtjev za potvrdu ili naknadno po traženju.
U kojem roku ću dobiti odgovor na zahtjev za potvrdu?
Zakonom o općem upravnom postupku propisano je da se potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija izdaju stranci na njezin zahtjev u pravilu istog dana kad je stranka zatražila izdavanje potvrde, a najkasnije u roku 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Postoji li mogućnost da sam imao status prognanika, povratnika ili izbjeglice ali nisam evidentiran? Kako mogu u tom slučaju dobiti potvrdu?
Ovakva mogućnost postoji. Ukoliko iz službene evidencije proizlazi da osoba nije evidentirana u statusu prognanika, povratnika ili izbjeglice, a osoba ima dokaz da je bila u takvom statusu (npr. karton prognanika, povratnika, izbjeglice ili potvrdu nadležnog tijela i sl.), tada se potvrda izdaje na temelju dokaznog postupka.
Čemu služi potvrda o obnovi?
Potvrda o ostvarenom pravu na obnovu stambenog objekta služi u svrhu dokazivanja legalnosti objekta i ishođenja Uporabne dozvole. Osim navedenog, potvrde mogu poslužiti između ostalog i za druge svrhe poput: rješavanja imovinskih odnosa, sudskih sporova, priključka obnovljenog objekta na niskonaponsku, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.
Čemu služi potvrda da nisam podnositelj prijave i/ili korisnik stambenog zbrinjavanja?
Prilikom ostvarivanja određenih prava korisnika iz nadležnosti drugih tijela državne uprave, od korisnika se može zatražiti dokaz da kod Središnjeg državnog ureda nije ostvario pravo na stambeno zbrinjavanje i/ili da nije podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje.
 
Ukoliko neko drugo tijelo državne uprave zatraži takvu potvrdu, Središnji državni ured za obnovu za stambeno zbrinjavanje uvidom u evidencije izdat će potvrdu na kojoj će biti naznačeno da li je korisnik stambeno zbrinut od strane ovog Ureda ili da li je podnositelj prijave za stambeno zbrinjavanje.