Prijave za stambeno zbrinjavanje

Gdje mogu podnijeti zahtjev za STZB?
Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, za stambeno zbrinjavanje se ne podnosi zahtjev, nego prijava.
 
Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u vremenskom razdoblju od 1. do 31. siječnja tekuće godine nadležnom upravnom tijelu županije u čijem je djelokrugu rada obavljanje poslova koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ovdje možete vidjeti popis nadležnih upravnih tijela u županijama i gradu Zagrebu
 
Tko je nadležan za rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje?
Upravno tijelo županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba  u čijem je djelokrugu rada obavljanje poslova koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, a koje o pravu rješava u prvom stupnju.

Ovdje možete vidjeti popis nadležnih upravnih tijela u županijama i gradu Zagrebu
Postoji li obrazac prijave za stambeno zbrinjavane?
Da, na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje objavljen je obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje.
 
Obrazac možete preuzeti na ovom linku
Prilažu li se uz prijavu popratni dokumenti?
Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je obavezan za sebe i članove obitelji na koje se odnosi prijava priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave.  
Koji su modeli stambenog zbrinjavanja?
Modeli stambenog zbrinjavanja su:
 
  1. najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu;
  2. darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće;
  3. darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju /nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika;
  4. darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika;
  5. darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju.
Koji su osnovni uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje?
  • da podnositelj prijave i članovi njegove obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske ili u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili ili
  • da istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti;
  • da nisu stekli položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske  i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili;
  • da ne postoji zaprjeka iz čl. 9. Zakona – kaznena odgovornost za određena kaznena djela
O čemu ovisi moje rangiranje na listi prvenstva?
Pravodobne (podnesene od 1. do 31. siječnja) i uredne prijave (uz koje je priložena sva propisana i potrebna dokumentacija) boduju se prema propisanim kriterijima i uvrštavaju na liste prvenstva koje se sastavljaju za općine i gradove, a sve u skladu s Uredbom o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje (“Narodne novine“, broj 14/19). Rangiranje na listi prvenstva ovisi o broju ostvarenih bodova. Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se redom liste prvenstva u skladu s osiguranim financijskim sredstvima za stambeno zbrinjavanje i planom stambenog zbrinjavanja.
Kada mogu očekivati rješenje o pravu na STZB?
Kada prijava redom Liste prvenstva dođe na red za rješavanje, pokreće se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjava li podnositelj prijave propisane uvjete za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje. Pokretanje postupka utvrđivanja prava ovisi o redoslijedu prijave na Listi prvenstva te o raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu, odnosno raspoloživom stambenom fondu.