Prodaja i darovanje stambenih jedinica u državnom vlasništvu

Kome stranke podnose zahtjeve za kupnju stana/kuće ili za darovanje na PP/PPDS?
Zahtjevi za kupnju ili darovanje stana/kuće na PP/PPDS-u podnose se nadležnim područnim službama. Područne službe su:
 
 • Područna služba Petrinja sa sjedištem u Petrinji. U sastavu ove službe djeluje Odjel Petrinja Trg Matice Hrvatske 18, Petrinja,
 • Odjel Karlovac, Radićeva 27, Karlovac,
 • Samostalni izvršitelj Zagreb, Savska cesta 28, Zagreb,
 • Samostalni izvršitelj Plaški, Vladimira Nazora 2, Plaški

  - Područna služba Vukovar sa sjedištem u Vukovaru,  Olajnica 19, Vukovar.
U sastavu ove službe djeluje:
 • Ispostava Osijek, Europske avenije 10, Osijek,
 • Ispostava Slavonski Brod, Trg I. B. Mažuranić 1/1, Slavonski Brod,
 • Samostalni izvršitelj Požega, Josipa Runjanina 1A, Požega

- Područna služba Knin sa sjedištem u Kninu, Prolaz bana Petra Zrinskog, Knin. U sastavu ove službe djeluje Samostalni izvršitelj Gospić , Kaniška 15, Gospić
 
 • Područna služba Zadar sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 4e, Zadar. U sastavu ove službe djeluje Samostalni izvršitelj Gračac, Park svetog Jurja 1, Gračac.
 
Brojevi telefona i e-mail adrese mogu se pronaći na web stranici .
Kome stranke podnose zahtjev za kupnju stana izvan PPDS?
Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Zagreb, Savska cesta 28
Koju dokumentaciju stranke moraju priložiti uz zahtjev za kupnju stana/kuće na PP/PPDS?
U zahtjev za kupnju potrebno je priložiti slijedeće dokumente:
 
 • preslike osobnih isprava (osobna iskaznica- odrasli, domovnica –djeca, drugi dokument o reguliranom statusu boravka u RH)  
 • uvjerenje o prebivalištu za podnositelja
 • uvjerenje o prebivalištu za članove obitelji
 • isprava o starosti stambenog objekta
 • ovjerena izjava o imovnom stanju korisnika na zahtjevu (vlasništvo druge nekretnine)
Postoji li obrasci zahtjeva za kupnju na i izvan PP/PPDS?
Koju dokumentaciju stranke moraju priložiti uz zahtjev za darovanje?
Podnositelji zahtjeva za darovanje po svim osnovama, dužni su uz zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • preslika osobnih iskaznica za punoljetne osobe
 • preslika domovnice za maloljetne članove obitelji
 • potvrda o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na zahtjevu   
 • ovjerena izjava o vlasništvu/suvlasništvu nekretnina i stambenih objekata i prebivanju koju popunjava podnositelj zahtjeva za sebe i malodobnu djecu, supružnik i drugi punoljetni članovi obitelji, a koja je sastavni dio ovog obrasca), osim korisnika pod g i h.
 • dokument temeljem kojeg se koristi stambena jedinica, ako podnositelj istim raspolaže
Postoji li obveza dostave dodatne dokumentacije uz zahtjev za darovanje?
Podnositelji zahtjeva za darovanje iz obrasca, pod točkama II e) iII f) dužni su, pored navedene dokumentacije uz zahtjev priložiti i:
 
 • potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina na području Republike Hrvatske od 8. listopada 1991. godine do podnošenja zahtjeva, za sebe i članove obiteljskog kućanstva
 • uvjerenje nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju nekretnina na području Republike Hrvatske (dokaz se dostavlja prema prijavama prebivališta na području Republike Hrvatske)
 • uvjerenje općinskog suda ili drugog javnog registra da nema u vlasništvu nekretnine na području Republike Hrvatske (dokaz se dostavlja prema prijavama prebivališta na području Republike Hrvatske)
 
Nadalje, podnositelji zahtjeva za darovanje iz obrasca pod točkom  II f) dužni su, pored navedene dokumentacije, uz zahtjev priložiti i:
 
 • potvrdu porezne uprave o prometu nekretnina na području Bosne i Hercegovine od 8. listopada 1991. godine do podnošenja zahtjeva, za sebe i članove obiteljskog kućanstva.
 • uvjerenje nadležnog ureda za katastar o neposjedovanju nekretnina na području Bosne i Hercegovine
 • uvjerenje općinskog suda ili drugog javnog registra da nema u vlasništvu nekretnine na području Bosne i Hercegovine
Postoji li obrazac zahtjeva za darovanje?
Koliko dugo moram živjeti/prebivati u stanu/kući da bi mogao podnijeti zahtjev za kupnju stana/kuće, koja se nalazi na PP/PPDS?
Najmoprimac obiteljske kuće ili stana stječe pravo kupnje stana ili obiteljske kuće nakon jedne godine neprekidnog prebivanja u stanu ili obiteljskoj kući u državnom vlasništvu. Pravo na kupnju može se ostvaritii prije isteka jedne godine neprekidnog prebivanja u toj kući ili stanu, pod uvjetom da prodajnu cijenu plaća jednokratno ili na obročnu otplatu uz prvi obrok u visini od najmanje 15 % prodajne cijene kuće ili stana.
Treba li dug za najam biti plaćen u cijelosti da bi se stambena jedinica mogla otkupiti ili dobiti u darovanje?
Da, bez iznimke. Uvjet za sklapanje ugovora o prijenosu prava vlasništva je podmirena obveza za najam.
Kada se smatra da je ugovor o kupoprodaji/darovanju sklopljen i da sam postao/la vlasnik kuće/stana?
Ugovor o kupoprodaji sklopljen je nakon što je potpisan od strane kupca i prodavatelja, a predviđena je i ovjera potpisa obje strane (radi mogućnosti provedbe uknjižbe). Nakon što zaprimi sklopljen ugovor, kupac/daroprimatelj je dužan pokrenuti postupak prijenosa vlasništva u zemljišnim knjigama kod nadležnog općinskog suda najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji/darovanju i o istom dostaviti dokaz Središnjem državnom uredu.
Jesu li kod prodaje i darovanja kuće predmet kupnje/darovanja i pomoćne prostorije (gospodarske zgrade i slično), koje se nalaze uz kuću?
Predmetom prodaje odnosno darovanja su i pomoćne, gospodarske i druge građevine koje služe redovitojuporabi obiteljske kuće ili stana i koje sa kućom/stanom čine funkcionalnu cjelinu i nalaze se na predmetnom zemljištu.
Kako se kod kupnje kuće obračunava cijena za pomoćne i gospodarske zgrade?
Pomoćni objekti koji nisu u sastavu objekta koji je predmet prodaje, kao i građevinske čestice na kojima se nalazi objekt koji je predmet prodaje ne obračunavaju se u otkupnoj cijeni te se u odnosu na njih istim ugovorom vrši prijenos vlasništva bez naknade.
U kojem je roku Središnji državni ured dužan odlučiti o zahtjevu stranke za kupnju/darovanje i pripremiti ugovor za potpis?
Zakonom nije predviđen rok za rješavanje zahtjeva stranke. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, nakon što (u slučajevima kupnje) Povjerenstvo za i nakon što se kompletira predmet, te se nakon togaprijedlog ugovora o kupoprodaji dostavlja na mišljenje nadležnom općinskom državnom odvjetništvu.
Koje okolnosti u praksi utječu na dužinu rješavanja predmeta te zašto se neki zahtjevi brzo riješe, a neki se rješavaju godinama?
Na dužinu rješavanja predmeta najčešće negativno utječu neriješena prethodna pitanja kao npr. imovinsko-pravni odnosi na nekretnini, potreba provedbe parcelacije, etažiranja, uknjižbe vlasništva RH na nekretnini,nedostavljanje potrebne dokumentacije od stranaka, pitanja oko sklapanja ugovora o najmu, podmirenje duga za najam i slično.
Nakon što sam postao vlasnik stana/kuće, koliko vremena imam ograničenje raspolaganja stambenom jedinicom, to jest, koliko dugo svoju nekretninu ne smijem prodati ili opteretiti?
 • Kod  ugovora o kupoprodaji  zabrana raspolaganja je tri godine od dana sklapanja ugovora.
 • Kod ugovora o darovanju, zabrana raspolaganja je deset godina od dana useljenja te tri godine od dana sklapanja ugovora (ova dva uvjeta moraju biti ispunjena kumulativno)  
Na koji način se briše zabilježba zabrane raspolaganja nekretninom koja je upisana u zemljišnoj knjizi temeljem ugovora o prodaji/darovanju?
 • Zahtjev za brisanje zabilježbe zabrane otuđenja podnosi se Središnjem državnom uredu (zahtjev treba biti vlastoručno potpisan i podnesen od ovlaštene osobe tj. vlasnika ili suvlasnika nekretnine. Ukoliko zahtjev podnosi suvlasnik nekretnine, zahtjevu treba priložiti suglasnost drugih suvlasnika), koji po istom donosi suglasnost za brisanje zabilježbe zabrane otuđenja ili takvu suglasnost uskraćuje.
 • Zahtjev se podnosi kada je zabilježba zabrane otuđenja istekla ali se, iznimno, u opravdanim situacijama, može podnijeti i kada zabilježba nije istekla. O svim takvim zahtjevima odlučuje Povjerenstvo osnovano u Središnjem državnom uredu te daje prijedlog odluke (suglasnost ili uskratu suglasnosti).
 • Po zaprimanju suglasnosti za brisanje zabilježbe zabrane otuđenja, u zemljišno-knjižnom odjelu  nadležnog općinskog suda vlasnik/suvlasnik nekretnine podnosi zahtjev za brisanje zabilježbe zabrane otuđenja, kojem zahtjevu se prilaže suglasnost dobivena od Središnjeg državnog ureda.
Što moram učiniti ako stan kojeg sam kupio/la na obročnu otplatu želim otplatiti odmah u cijelosti?
U tom slučaju možete podnijeti zahtjev Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje za sklapanje aneksa ugovora o kupoprodaji kojim će se urediti uvjeti plaćanja.
Mogu li se kod sklapanja ugovora o prodaji ili darovanju kupci, odnosno daroprimatelji dogovoriti da sklapanjem ugovora postanu suvlasnici u različitim dijelovima/omjerima?
Ne, jer članak 29. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima određuje da ugovor o darovanju i ugovor o kupoprodaji potpisuju svi članovi obitelji odnosno korisnici stambene jedinice i postaju suvlasnici stambene jedinice u jednakim dijelovima.
Tijekom rata u Bosni i Hercegovini bio sam pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, a imam i hrvatsko državljanstvo. Zanima me od koga mogu dobiti potvrdu/dokument da imam braniteljski status, odnosno da sam u određenom periodu bio pripadnik HVO-a.
Potvrdu da ste bili pripadnik HVO-amožete dobiti od Ministarstva za pitanja branitelja iz domovinskog rata Bosne i Hercegovine,  Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, BiH.
 
Može li se ostvariti pravo na otkup kadrovskog stana?
Da, može, pod uvjetima iz Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Pravo na otkup korisnik kadrovskog stana stječe nakon 10 godina prebivanja na području primjene Zakona (PP/PPDS) i 5 godina prebivanja u stambenoj jedinici (uvjeti su propisani kumulativno).
 
Ukoliko je pravo na kadrovsko stambeno zbrinjavanje ostvareno prije stupanja na snagu Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (01.01.2019.), može se ostvariti pravo na otkup ili darovanje kadrovskog stana pod uvjetom 10 godina neprekidnog prebivanja u tom stanu.
Postoji li rok za podnošenje zahtjeva za otkup stanova izvan PPDS-a?
Da, Odlukom Vlade RH o prodaji stanova u vlasništvu RH („Narodne novine“, broj 144/13) propisan je rok za podnošenje zahtjeva za otkup i iznosi godinu dana od sklapanja ugovora o najmu s korisnikom.