Stambeno zbrinjavanje darovanjem građevnog materijala

Tko utvrđuje pravo na darovanje građevnog materijala, a tko postupa po pravomoćnim rješenjima?
Pravo na darovanje građevnog materijala utvrđuje upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba, a Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje postupa po pravomoćnim rješenjima.
 
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje vodi elektroničku bazu podataka (službene evidencije) o utvrđenim pravima korisnika na model darovanja građevnog materijala (suglasnosti, rješenja), u skladu s odredbama Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima.
 
Sva pravomoćna rješenja izdana po nadležnim županijskim upravnim tijelima kao i njihove izmjene i dopune, zaprimaju se, obrađuju i vode u službenim evidencijama.
 
Na temelju navedene službene evidencije, vodi se i operativna baza podataka o provedbi programa stambenog zbrinjavanja darovanjem građevnog materijala po svakom korisniku prava i utvrđenom modelu.
Dobio sam rješenje o pravu na darovanje građevnog materijala, što sada slijedi?
Sektor za provedbu programa i projekata presliku pravomoćnog rješenja dostavlja koordinatoru (područnom nadzoru)koji evidentira rješenje u operativnoj bazi podataka i prosljeđuje u rad ugovorenom projektantu. Ugovoreni projektant zadužuje pravomoćna rješenja i dužan je kontaktirati korisnike prava o svim relevantnim činjenicama za postupak izrade projektne dokumentacije, kao i o dinamičkom planu projektiranja. Ugovoreni projektant dužan je korisnika upoznati sa standardima, kriterijima i mjerilima koji se koriste u fazi izrade projektne dokumentacije.
 
Po završetku postupka javne nabave, ovdje će te moći vidjeti kontakte ugovorenih projektanata  
Dobio sam rješenje o pravu na darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za obnovu/popravak iste, što sada slijedi?
Temeljem pravomoćnog rješenja o pravu na stambeno zbrinjavanje darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za obnovu/popravak iste, prvo se pokreće postupak darovanja nekretnine (prikuplja se potrebna dokumentacija, priprema se ugovor o darovanju koji se dostavlja na mišljenje nadležnom ODO-u, nakon čega se šalje na potpis i ovjeru daroprimatelju), a kada je nekretnina darovana, pokreće se postupak radi sklapanja ugovora o darovanju građevnog materijala.
 
U tom smislu, preslika pravomoćnog rješenja dostavlja se koordinatoru (područnom nadzoru) koji evidentira rješenje u operativnoj bazi podataka i prosljeđuje u rad ugovorenom projektantu. Ugovoreni projektant zadužuje pravomoćna rješenja i dužan je kontaktirati korisnike prava o svim relevantnim činjenicama za postupak izrade projektne dokumentacije, kao i o dinamičkom planu projektiranja. Ugovoreni projektant dužan je korisnika upoznati sa standardima, kriterijima i mjerilima koji se koriste u fazi izrade projektne dokumentacije.
 
Nakon izrade projektne dokumentacije sa korisnikom stambenog zbrinjavanja sklapa se ugovor o darovanju građevnog materijala, a nakon toga slijedi isporuka građevnog materijala po etapama.
Mogu li dobiti za novog člana obitelji dodatni građevni materijal?
Ukoliko od izvršnosti rješenja do sklapanja ugovora dođe do promjene broja članova obitelji korisnika rođenjem/usvajanjem djece ili sklapanjem bračne/izvanbračne zajednice ili životnog partnerstva, podnosi se zahtjev za stambeno zbrinjavanje dodatnog člana obitelji nadležnom upravnom tijelu u županiji koji o podnesenom zahtjevu bez odgode obavještava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i po hitnom postupku donosi rješenje o priznavanju svojstva člana obitelji u stambenom zbrinjavanju. Dopune rješenja moguće je provoditi do potpisivanja ugovora o darovanju građevnog materijala između Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje i korisnika.
 
Što se sve utvrđuje u projektu (elaboratu), tko ga izrađuje i financira?
Vrsta i količina potrebnih radova i građevnog materijala koji se daruje korisniku utvrđuje se i iskazuje u Elaboratu za darovanje građevnog materijala (u daljnjem tekstu: elaborat).
Elaborat izrađuje ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva i treba biti u skladu s projektom. Elaborat i projekt podliježu kontroli ovlaštene osobe koju angažira Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Izradu Elaborata financira Središnji državni ured.
 
U slučaju da je zbog konfiguracije terena nužna izgradnja obiteljske kuće s etažom suterena ili podruma, dozvoljena je izrada projekta i darovanje građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće s etažom suterena ili podruma u trošku Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Vlasnik obiteljske kuće, odnosno korisnik, dužan je na osnovu projekta ishoditi akt za građenje i podmiriti troškove doprinosa i pristojbi, ako je isto propisano propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju. Elaborat je sastavni dio upravnog ugovora o darovanju građevnog materijala, odnosno upravnog ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji građevnog materijala.
 
Pripadajuća stambena površina određena je Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, ovisno o broju članova obitelji korisnika na način da nositelj prava ostvaruje pravo na 35 m², a svaki naredni član još 10 m². Dozvoljeno je sufinanciranje od strane korisnika do 100 % pripadajuće stambene površine, pri čemu trošak izrade projektne dokumentacije snosi korisnik.
 
U slučaju stambenog zbrinjavanja po modelima stambenog zbrinjavanja darovanjem državnog vlasništva (građevno zemljište ili neuseljiva obiteljska kuća) i darovanja građevnog materijala, prije sklapanja ugovora o darovanju građevnog materijala, s korisnikom se zaključuje ugovor o darovanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu, odnosno ugovor o darovanju neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu.
Postoji li kontrola projektne dokumentacije nakon izrade projekta?
Projektna dokumentacija za obnovu i izgradnju obiteljske kuće i darovanje građevnog materijala se nakon izrade dostavlja na kontrolu tvrtki s kojom Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje po otvorenom postupku javne nabave ugovori usluge kontrole projektne dokumentacije.
 
Jedan primjerak kontrolirane projektne dokumentacije dostavlja se korisniku stambenog zbrinjavanja prije početka isporuke građevnog materijala. Ostali primjerci dostavljaju se Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje i koordinatoru (područnom nadzoru) koji jedan primjerak dostavlja stručnom nadzoru.
Kada se zaključuje (potpisuje) ugovor o darovanju građevnog materijala?
Nakon pozitivne ocjene kontrole, projektna dokumentacija se dostavlja Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje na postupak potpisivanja ugovora o darovanju građevnog materijala, kojeg potpisuju korisnik i čelnik Središnjeg državnog ureda. Posredovanje u postupku potpisivanja i ovjere ugovora provodi seputem nadležnog upravnog tijelu u županiji koji poziva korisnika na potpis i ovjeru ugovora.
Kada se započinje s isporukom građevnog materijala i u kojem ga je roku potrebno ugraditi?
Građevni materijal isporučuje se korisniku na temelju potpisanog i ovjerenog ugovora o darovanju građevnog materijala odnosno ugovora o darovanju i organiziranoj ugradnji građevnog materijala, u skladu s raspoloživim sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske te godišnjim planom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Narudžba i isporuka građevnog materijala može se izvršiti nakon što je potpisan ugovor o darovanju građevnog materijala i ako su osigurana financijska sredstva. U pravilu, obuhvat korisnika za isporuku građevnog materijala provodi se prema vremenskoj starosti utvrđivanja prava (datumu izdavanja suglasnosti ili rješenja).
 
Građevni materijal nabavlja i isporučuje  ugovorni isporučitelj. Ugovoreni isporučitelj dužan je prije početka isporuke kontaktirati korisnika prava, dogovoriti vrijeme i lokaciju isporuke. Korisnik potpisuje otpremnicu kao potvrdu isporučene vrste i količine građevnog materijala.
 
Građevni materijal koji se isporučuje i daruje korisnicima mora zadovoljavati kvalitetu i važeće standarde, što se dokazuje izjavom o svojstvima i tehničkom dokumentacijom  izdanim u skladu s tehničkim propisima  i hrvatskim normama.
 
Građevni materijal isporučuje se na gradilište obiteljske kuće u tri etape isporuke i u sljedećim rokovima:
 
  1. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za konstruktivnu sanaciju odnosno za gradnju kuće do pod krov (kameni agregat, cement, vapno, opeka, čelik za armiranje, »fert- strop«, bitumenska traka i premaz i dr.),
  2. etapa – rok isporuke 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za krovnu konstrukciju, pokrov i vanjsko zatvaranje kuće (drvena građa za krovište, letva, daska, crijep, limarija, vanjska stolarija i dr.),
  3. etapa – 15 dana od dana narudžbe materijala, uključuje isporuku građevnog materijala za unutarnje uređenje kuće (cement, vapno, pregradna puna i šuplja opeka, izolacije, elementi za dimnjak, unutarnja stolarija, keramika, instalacijski materijal i sanitarna oprema i dr.);
 
Isporuka građevnog materijala II. i III. etape u pravilu se obavlja po završenoj ugradnji građevnog materijala  iz I. odnosno II. etape, iznimno isporuka građevnog materijala može se izvršiti odjednom u slučaju manjih obima radova na obiteljskoj kuća isporučuje se isključivo na lokaciju obnove ili izgradnje obiteljske kuće pojedinih korisnika. U pravilu, u vremenskom razdoblju od studenog do veljače, ne isporučuje se građevni materijal I. etape, zbog zimskih uvjeta i nemogućnosti njegove ugradnje.
 
Korisnik kojem je isporučen građevni materijal odgovoran je za preuzimanje, skladištenje, čuvanje i namjensko korištenje darovanog građevnog materijala te je  dužan isti ugraditi u skladu s projektom odnosno aktom za građenje u sljedećim rokovima:
 
građevni materijal I. etape – rok ugradnje 60 dana
građevni materijal II. etape – rok ugradnje 60 dana
građevni materijal III. etape – rok ugradnje 120 dana
 
Dinamiku ugradnje i namjensko korištenje darovanog građevnog materijala prate i nadziru tvrtke u statusu stručnih nadzora koje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje odabire putem otvorenog postupka javne nabave. Navedene obveze stručnih nadzora provode se kontrolama i očevidima na licu mjesta.
 
Ukoliko se korisnik ne pridržava rokova za ugradnju građevnog materijala, obustavlja se isporuka materijala i može se pokrenuti postupak naknade štete protiv korisnika. U slučaju da korisnik iz neopravdanih razloga ne ugradi građevni materijal u propisanom roku, odnosno najkasnije u roku od 120 dana od zadnje isporuke građevnog materijala, neće ostvariti pravo na novčanu potporu kao niti pravo na elektro priključak.
 
S korisnikom koji ne iskoristi darovani građevni materijal sukladno ovom Zakonu, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će rješenjem raskinuti sklopljeni ugovor o darovanju građevnog materijala te će takav korisnik biti u obvezi vratiti vrijednost darovanog građevnog materijala i nadoknaditi troškove izrade projektne dokumentacije.
 
Iznimno i uz suglasnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje  u slučaju opravdanih nepredvidivih razloga na osnovu pisanog zahtjeva, korisnik može darovani građevni materijal ugraditi i izvan propisanog roka (smrt člana obitelji, teška bolest, ostanak bez posla, rastava braka, razvrgnuće izvanbračne zajednice i životnog partnerstva i druge nepredvidive opravdane situacije).
 
U modelu organizirane ugradnje građevnog materijala, Središnji državni uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ovisno o broju pravomoćnih rješenja, provodi otvoreni postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova. Trošak izrade projektne dokumentacije te stručnog nadzora i izvođenja radova snosi Središnji državni ured.
Što slijedi nakon što sam ugradio darovani građevni materijal?
Kao što je navedeno, krajnji rok za ugradnju građevnog materijala je 120 dana od zadnje isporuke građevnog materijala. Nakon što je isporučen i ugrađen cjelokupan građevni materijal predviđen ugovorom o darovanju građevnog materijala, ugovoreni nadzorni inženjer obavlja tehnički pregled izvedenih radova na obiteljskoj kući i o istom sastavlja zapisnik prema obrascu Središnjeg državnog ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
 
Zapisnik o tehničkom pregledu izvedenih radova na obiteljskoj kući potpisuje ugovoreni nadzorni inženjer te supotpisuju korisnik i ugovoreni koordinator-područni nadzor.
 
Ukoliko ugradnja građevnog materijala nije završena nakon šest mjeseci od zadnje isporuke materijala isto se konstatira zapisnikom nakon izvršenog očevida.
Imam li pravo na isplatu novčane potpore?
Nakon završetka ugradnje građevnog materijala i obavljenog tehničkog pregleda korisnik ima pravo na novčanu potporu u vrijednosti 25 % od vrijednosti darovanog građevnog materijala. Sredstva su namjenska za stambeno zbrinjavanje i ne mogu biti predmet ovrhe u ovršnom postupku. Sredstva će se korisniku isplatiti nakon dostave zapisnika o tehničkom pregledu izvedenih radova.
 
Korisnik prava dužan je ugovorenom stručnom nadzoru dostaviti presliku osobne iskaznice i broj računa na koji će se sredstva uplatiti.Isplate novčanih potpora u pravilu se provode mjesečno (ovisno o broju zaprimljenih tehničkih pregleda i raspoloživim sredstvima državnog proračuna za ovu namjenu).
Imam li pravo na priključak objekta na elektroenergetsku mrežu?
Prilikom snimanja na terenu projektant utvrđuje stanje komunalnih priključaka, pri čemu evidentira u projektu i upisuje u bazu podataka stanje priključka na elektroenergetsku mrežu. U pravilu, evidentira se podatak zanovi elektroenergetski priključak za kuće ili stanove koji nisu ranije imale priključak kao i podatak za zamjenu ili obnovu priključka za kuće ili stanove koje su imale priključak.
 
Trošak priključka na elektroenergetsku mrežu koja nije imala priključak snosi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanjeiz sredstava državnog proračuna ako je korisnik zahtjev podnio u roku od 6 mjeseci od dana tehničkog pregleda.
 
Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i priključenje na elektroenergetsku mrežu podnosi vlasnik stambenog objekta ili građevinskog zemljišta operateru distribucijskog područja HEP-a, nakon ugradnje elektroinstalaterskog materijala i provedenog ispitivanja ispravnosti elektroinstalacija.
 
Priključenje na elektroenergetsku mrežu vrši se prema odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, broj: 14/06 ) i Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (“Narodne novine“, broj: 28/06).Maksimalna priključna snaga po mjernom mjestu iznosi do 5,75 kW.