Stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji

Na koji način se stambeno zbrinjavaju žrtve nasilja u obitelji?
Sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj: 106/18 i 98/19), Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji, na području cijele Republike Hrvatske, davanjem u najam odgovarajuće stambene jedinice.
Koji su uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji?
Da bi osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji mogla ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
  • pravomoćna sudska presuda o počinjenom nasilju u obitelji prema podnositelju zahtjeva
  • da podnositelj zahtjeva nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske
  • da podnositelj zahtjeva nema dovoljno sredstava za osiguranje odgovarajuće stambene jedinice nužne za stanovanje, a istu ne može ostvariti svojim radom, dohotkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, odnosno kada ukupni dohodak i ukupni primici podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova njegova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos od jedne proračunske osnovice
  • preporuku nadležnog centra za socijalnu skrb o potrebi stambenog zbrinjavanja žrtve nasilja u obitelji.
 
Gdje i kada se može podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji?
Osoba koja ima status žrtve nasilja u obitelji, može podnijeti zahtjev za stambeno zbrinjavanje nadležnom upravnom tijelu u županiji ili nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba, tijekom cijele godine.
Tko odlučuje o pravu na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji?
Prvostupanjsko tijelo kojem je predan zahtjev, dakle nadležno upravno tijelo u županiji ili nadležno upravno tijelo grada Zagreba, donosi rješenje o stambenom zbrinjavanju žrtve nasilja u obitelji u trajanju najduže do dvije godine te ga dostavlja Središnjem državnom uredu na izvršenje.
 
O žalbi na rješenje prvostupanjskog tijela odlučuje drugostupanjsko tijelo, odnosno Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Na koji vremenski rok se može dodijeliti stambena jedinica žrtvi nasilja u obitelji?
Rješenjem nadležnog upravnog tijela u županiji ili upravnog tijela grada Zagreba žrtve nasilja u obitelji mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje u trajanju najduže do dvije godine od pravomoćnosti rješenja.