Zakonodavstvo


 

Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima
Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/18, 98/19) propisuju se modeli i postupak stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i na područjima posebne državne skrbi.
 
Glavni cilj koji se želi postići Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima je uspostaviti učinkovit, efikasan i operativan sustav mjera i aktivnosti koji će rezultirati poticanjem povratka, ostanka i naseljavanja stanovništva na potpomognutim područjima što pridonosi demografskom i gospodarskom razvoju tih područja.
 
Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom te kupnjom po povlaštenim uvjetima stambenih jedinica u državnom vlasništvu kao i darovanjem građevinskog materijala za popravak, izgradnju ili nadogradnju stambene jedinice na zemljištu u vlasništvu korisnika ili na državnom građevnom zemljištu.
 
Zakonom se proširuje teritorijalna nadležnost te isti pruža preduvjete za učinkovitiju i efikasniju  međuresornu suradnju Središnjeg državnog ureda s tijelima državne uprave i obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave, u provođenju zajedničkih programa stambenog zbrinjavanja kojima će se poticati i unaprijediti demografski razvoj.
 


VAŽNO
 Za razliku od prijašnjih godina, rok za predaju novog ili izmjenu postojećeg zahtjeva je 1.1. – 31.1.  tekuće godine.
Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine”, br. 106/18, 98/19)
Stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi
 • Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (“Narodne novine”, br. 106/18, 98/19)
 • Zakon o područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br 86/08,57/11,51A/13,148/13,76/14,147/14 i 18/15)
  Zakon o područjima posebne državne skrbi – pročišćeni tekst
 • Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi (“Narodne novine”, br. 19/1156/11 i 3/13)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja („Narodne novine“, br. 1/14)
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Uredba o kriterijima za bodovanje prijava za stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 14/2019
 • Pravilnik o darovanju građevnog materijala („Narodne novine“, br. 16/19)
 • Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, br. 24/19)
 • Pravilnik o najmu stambenih jedinica („Narodne novine“, br. 25/19
 • Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (“Narodne novine”, br. 55/14 i 137/14)
 • Zaključak - ostvarivanje prava na novčanu naknadu u svrhu osiguranja stambenog   smještaja do uvođenja u posjed stana ili kuće u državnom vlasništvu (17.07.2008 pdf)
Stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi
 • Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njihovog stambenog zbrinjavanja („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 144/13)
 • Odluka o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava Na stanovima izvan područja posebne državne skrbi („Narodne novine“, br. 63/08)
Osiguranje smještaja azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom
 • Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (“Narodne novine“, br. 70/15 i 127/17)
Program obnove
 • Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/9654/9687/9657/0038/0945/1151A/13, 98/19)
 • Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova („Narodne novine“, br. 68/00)
 • Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“, br. 117/03)
 • Zakon o utvrđivanju ratne štete („Narodne novine“, br. 61/91)
 • Zakon o gradnji (“Narodne novine”, br. 153/13, 20/17, 39/19)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (“Narodne novine”, br. 78/15, 118/18)
Skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama
 • Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 96/9339/9529/99128/99 i 51A/13, 98/19)
 • Vjerodostojno tumačenje članka 14. Zakona o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 29/99)
 • Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima („Narodne novine“, br. 133/13)
 • Program povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, br. 92/98)
Povrat imovine date na privremeno korištenje
 • Zaključak – naknada za ulaganje u imovinu dodijeljenu privremeno u posjed i na  korištenje (07.12.2006 pdf)
 • Zaključak – popravak stambenog objekta nastalog namjernom devastacijom od strane privremenog korisnika (22.07.2005 pdf)
Program pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BiH
 • Uredba o postupku i uvjetima ostvarivanja prava u provedbi programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu („Narodne novine“, br. 47/14)
 • Zaključak – Program pomoći Vlade RH za povratak Hrvata u BiH (24.10.2013 pdf)
Javna nabava
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16),
 • Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“, br. 65/17),
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017),
 • Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave („Narodne novine“, br. 65/17),
 • Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 65/17),
 • Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/2017)
Ostalo
Zakon o pravu na pristup informacijama Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija“ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis)“.

Pravo na pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, a ne obuhvaća i pravo traženja od tijela javne vlasti na povezivanje, tumačenje, odnosno izrađivanje nove informacije.

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije, ukoliko ste od tijela javne vlasti zaprimili informaciju, ali ista nije ona koju ste zatražili ili je nepotpuna, sukladno članku 24. stavku 1. i 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, možete zatražiti dopunu ili ispravak informacije. Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtijeva putem Obrasca zahtjeva za ponovnu uporabu informacija.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • poštom na adresu: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Savska cesta 28, 10000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik-za-informiranje@sduosz.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)
 • na broj fax-a: 01/ 6184 707
 • osobno u pisarnici Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje radnim danom od 8:00 do 16:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Zakon o pravu na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. zakona o pravu na pristup informacijama
 • (“Narodne novine”, br. 12/14)

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.